شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 123325 | |

در دو ماهه ابتدای امسال ۴۰کشور مقصد اصلی صادرات کشورمان بوده‌اند و در میان آنها، بیشترین درصد افزایش صادرات نسبت به مدت مشابه سال۹۶ متعلق به کشور ایتالیا با ۱۵۶درصد افزایش است.

   در دو ماهه ابتدای امسال ۴۰کشور مقصد اصلی صادرات کشورمان بوده‌اند و در میان آنها، بیشترین درصد افزایش صادرات نسبت به مدت مشابه سال۹۶ متعلق به کشور ایتالیا با ۱۵۶درصد افزایش است.

 به گزارش مهر، بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی دو ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد ۴۰کشور ازجمله ترکیه، ایتالیا، روسیه، جمهوری آذربایجان، آلمان، قزاقستان، اسپانیا، ارمنستان، گرجستان، بلژیک و انگلستان مقصد اصلی صادرات ایران بوده‌اند.

 افزایش ۳۰ درصدی صادرات به ترکیه

براساس این گزارش؛ میزان صادرات ایران به ترکیه در دوماهه نخست سال جاری ۳۶۳هزار و ۳۱۳تن کالا به ارزش ۲۹۲میلیون و ۲۹۲هزار و ۵۱۸ دلار بوده که به لحاظ وزنی 1.94درصد و به لحاظ ارزشی 3.78درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود.

در دو ماهه ابتدایی سال گذشته میزان صادرات ایران به ترکیه ۲۳۱هزار و ۴۴۷تن به ارزش ۲۲۴میلیون و ۸۱۳ هزار و ۷۱۲دلار بوده که به لحاظ وزنی 1.29درصد و به لحاظ ارزشی 3.54درصد از کل صادرات انجام شده در آن مدت بود.

بنابراین مقایسه میزان صادرات به ترکیه در دوماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی 56.97 درصد و از لحاظ ارزش 30.02درصد افزایش یافته است.

 صادرات ۸۲ میلیون دلار کالا به ایتالیا

طی دو ماه نخست سال جاری ۱۶۳هزار و ۲۲۷تن کالا به ارزش ۸۲ میلیون و ۲۵۲هزار و ۴۴۰دلار از ایران به ایتالیا صادر شده است.

صادرات انجام شده به ایتالیا از لحاظ وزنی 0.87درصد و از لحاظ ارزش 1.06درصد از کل ارزش صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود.

این درحالی است که در دو ماهه نخست سال گذشته ۴۶هزار و ۷۰۷تن کالا از ایران به ایتالیا صادر شده بود که ارزش آن ۳۲میلیون و ۶۰ هزار و ۲۸۹دلار بوده است.

صادرات ایران به ایتالیا در مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 0.26درصد و از لحاظ ارزش 0.51درصد از کل صادرات انجام شده در مدت مذکور بود.

به این ترتیب مقایسه میزان صادرات به ایتالیا در دوماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی 249.47درصد و از لحاظ ارزش 156.56درصد افزایش یافته است.

 افزایش ۴۹ درصدی صادرات به روسیه

میزان صادرات ایران به روسیه در دوماهه نخست سال جاری ۱۱۹هزار و ۹۴تن کالا به ارزش ۶۱ میلیون و ۳۲۳هزار و ۵۳۰ دلار بوده که به لحاظ وزنی 0.63درصد و به لحاظ ارزشی 0.79درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود.

در دو ماهه ابتدایی سال گذشته میزان صادرات ایران به روسیه ۷۹هزار و ۴۴۷تن به ارزش ۴۱میلیون و ۳۱هزار و ۷۲۶دلار بوده که به لحاظ وزنی 0.44درصد و به لحاظ ارزشی 0.65درصد از کل صادرات انجام شده در آن مدت بود.

بنابراین مقایسه میزان صادرات به روسیه در دوماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی 49.90درصد و از لحاظ ارزش 49.45درصد افزایش یافته است.

 صادرات ۸۸ هزار تن کالا به جمهوری آذربایجان

طی دو ماه نخست سال جاری ۸۸ هزار و ۵۷۷ تن کالا به ارزش ۵۵ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۶۵ دلار از ایران به جمهوری آذربایجان صادر شده است.

صادرات انجام شده به جمهوری آذربایجان از لحاظ وزنی 0.47درصد و از لحاظ ارزش 0.72درصد از کل ارزش صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود.

این در حالی است که در دو ماهه نخست سال گذشته ۶۳ هزار و ۶۷۸ تن کالا از ایران به جمهوری آذربایجان صادر شده بود که ارزش آن ۳۳میلیون و ۶۵۸ هزار و ۱۰۲دلار بوده است.

صادرات ایران به جمهوری آذربایجان در مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 0.36درصد و از لحاظ ارزش 0.53درصد از کل صادرات انجام شده در مدت مذکور بود.

به این ترتیب مقایسه میزان صادرات به جمهوری آذربایجان در دو ماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی 39.10درصد و از لحاظ ارزش 65.7 درصد افزایش یافته است.

 صادرات ۳۴ میلیون دلاری به آلمان

میزان صادرات ایران به آلمان در دوماهه نخست سال جاری ۱۲هزار و ۳۱۴تن کالا به ارزش ۳۴میلیون و ۳۶۹هزار و ۶۸۱ دلار بوده که به لحاظ وزنی 0.07درصد و به لحاظ ارزشی 0.44درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود.

در دو ماهه ابتدایی سال گذشته میزان صادرات ایران به آلمان ۶ هزار و ۱۳۹تن به ارزش ۴۲میلیون و ۹۷۱هزار و ۸۴۶ دلار بوده که به لحاظ وزنی 0.03درصد و به لحاظ ارزشی 0.68درصد از کل صادرات انجام شده در آن مدت بود. بنابراین مقایسه میزان صادرات به آلمان در دوماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی 100.57درصد افزایش و از لحاظ ارزش 20.02درصد کاهش یافته است.

 افزایش ۲۶ درصدی صادرات به قزاقستان

طی دو ماه نخست سال جاری ۹۱هزار و ۹۹۷تن کالا به ارزش ۲۵میلیون و ۱۵۸هزار و ۳۴۱دلار از ایران به قزاقستان صادر شده است.

صادرات انجام شده به قزاقستان از لحاظ وزنی 0.49درصد و از لحاظ ارزش 0.33درصد از کل ارزش صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود.

این درحالی است که در دو ماهه نخست سال گذشته ۷۲هزار و ۶۴۱ تن کالا از ایران به قزاقستان صادر شده بود که ارزش آن ۲۴میلیون و ۹۵۵هزار و ۵۶۶ دلار بوده است.

صادرات ایران به قزاقستان در مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 0.41درصد و از لحاظ ارزش 0.39درصد از کل صادرات انجام شده در مدت مذکور بود. به این ترتیب مقایسه میزان صادرات به قزاقستان در دوماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی 26.65درصد و از لحاظ ارزش 0.81درصد افزایش یافته است.

 صادرات ۹ هزار تن کالا به اسپانیا

میزان صادرات ایران به اسپانیا در دوماهه نخست سال جاری ۹هزار و ۸۵۰ تن کالا به ارزش ۲۳میلیون و ۸۹۳ هزار و ۳۲۴دلار بوده که به لحاظ وزنی 0.05درصد و به لحاظ ارزشی 0.31درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود.

در دو ماهه ابتدایی سال گذشته میزان صادرات ایران به اسپانیا ۴هزار و ۷۰۷تن به ارزش ۱۶میلیون و ۹۶۴ هزار و ۴۹۱دلار بوده که به لحاظ وزنی 0.03درصد و به لحاظ ارزشی 0.27درصد از کل صادرات انجام شده در آن مدت بود.

بنابراین مقایسه میزان صادرات به اسپانیا در دو ماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی 109.23درصد افزایش و از لحاظ ارزش 40.84درصد افزایش یافته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران