شماره امروز: ۵۴۷

کاهش 30 درصدی مبادله و برگشتی چک در فروردین 97 به دلیل تعطیلات نوروزی

| کدخبر: 122614 | |

در فروردین ماه ١٣٩٧، در کل کشور بیش از ٧/٦ میلیون فقره چک بـه ارزشـی بـالغ بـر ٤٦٦ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد

٦٧ درصد از ارزش چک‌های مبادله‌ای در 3 استان تهران، خراسان رضوی و اصفهان مبادله شده است

گروه بانک و بیمه  محسن شمشیری  

در فروردین ماه ١٣٩٧، در کل کشور بیش از ٧/٦ میلیون فقره چک بـه ارزشـی بـالغ بـر ٤٦٦ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ٢/٣٣ درصـد و ٨/٤٦ درصد کاهش نشان می‌دهد که دلیل عمده آن تعطیلات طولانی مدت عید نوروز، بازگشایی بازارها و معاملات به صورت تدریجی است که نشان‌دهنده این واقعیت است که اقتصاد ایران در شروع سال نو خورشیدی با رکود نسبی معاملات و مبادله پول و چک مواجه می‌شود. همچنین در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ٢/٢میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٢٦٣هـزار میلیارد ریال مبادله شد  به گزارش «تعادل» در فروردین ماه ١٣٩٧، ٦/٥٠ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌یی کـل کشـور در 3 اسـتان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است کـه به ‌ترتیـب بـا ٧/٣٢درصـد، ٣/٩درصـد و ٦/٨ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ٦٧ درصد از ارزش چک‌های فوق در 3 اسـتان تهـران ٣/٥٦ درصـد، خراسـان رضوی ٦/٥ درصد و اصفهان ١/٥ درصد مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسـه بـا سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

 چک‌های برگشتی

در فروردین ماه ١٣٩٧ درکل کشور حـدود ٠/١میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود ٩٠هزارمیلیارد ریال برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ٩/٣١درصـد و ٤/٥١ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ٣١٣هزار فقره چک بـه ارزشـی حـدود ٤٨هـزارمیلیارد ریال برگشت داده شد.

در ماه مورد گزارش، در کل کشور ٢/١٤درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌یی و ٢/١٩درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌یی برگشت داده شده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران ٣/١٤درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌یی و ٢/١٨درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌یی برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی بـه کـل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های آذربایجان‌غربی ٦/٣٥درصد، سمنان ٠/٣٣ درصد و هرمزگان ٩/٣١درصد اختصاص یافته است و استان‌های بوشـهر ٨/١١درصـد، کرمانشاه ٩/١١درصد و زنجان ١/١٤درصد کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

 

 چک‌های برگشتی به تفکیک علل

در فروردین ماه ١٣٩٧ درکل کشور بالغ بر ٩/٠میلیون فقره چک به ارزشی بـالغ بـر ٨٣ هـزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده اسـت. در واقـع در کـل کشـور از نظر تعداد ٨/٩٦درصد و از نظر ارزش ٩/٩٢درصد از کل چک‌های برگشـتی بـه دلایـل کسـری یـا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر ٣٠١ هزار فقره چک به ارزشی بـالغ بـر ٤٤هـزارمیلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهـران از نظر تعداد ٢/٩٦درصد و از نظر ارزش ٢/٩٣درصد از کل چک‌های برگشـتی بـه دلایـل کسـری یـا فقدان موجودی بوده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسـبت ارزش چک‌های برگشـتی بـه دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک‌های برگشتی در استان به ترتیب بـه استان‌های سمنان ٥/٩٨درصد، هرمزگان ٢/٩٨درصد و چهار محال و بختیاری ٨/٩٧درصد اختصاص یافته است.

و استان‌های آذربایجان غربی ٧/٤٧درصد، قزوین ٧/٩٣درصد و یزد ٨/٩٤درصد کمترین نسـبت ارزش چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بـه کـل ارزش چک‌های برگشـتی در استان را به خود اختصاص داده است.

 چک‌های رمزدار وصولی

در فروردین ماه ١٣٩٧ درکل کشور حدود ٤٩٨هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ بر ١٢١٦هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتیـب ٣/٦٢ درصـد و ١/٥٩ درصد کاهش داشته است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ١٦١هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حـدود ٩٤٠هزارمیلیارد ریال وصول شد.

در ماه مذکور ٩/٤٦درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در 3 استان تهـران ٣/٣٢درصـد، خراسان رضوی ٧/٧درصد و اصفهان ٩/٦ درصد وصول شد ه اسـت کـه بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنین ١/٨٣ درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهـران ٣/٧٧درصـد، اصـفهان ٢/٣درصد و خراسان رضوی ٦/٢درصد وصول شده است.

با اینکه چک‌های رمزدار از نظر تعداد تنها سهم 8 درصدی از کل چک‌های وصولی فروردین 97 داشته‌اند اما به خاطر مبلغ بالای آنها حدود 76درصد مبالغ را به خود اختصاص داده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که سهم چک‌های عادی از معاملات و قراردادهای کاری درحال کاهش بوده است و مردم ترجیح می‌دهند با تراکنش بانکی و کارت به کارت یا اینترنتی یا از طریق چک رمزدار کارها خود را به پیش ببرند.

در فروردین ماه ١٣٩٧ درکل کشور حدود ٦٢٥٧ هزار فقره چـک وصـول شد کـه از ایـن تعداد حدود ٥٧٥٩ هزار فقره عادی و حدود ٤٩٨هزار فقره رمزدار بوده است. بر ایـن اسـاس درکـل کشور ٩٢درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و ٨ درصد رمزدار بوده است.

در ماه مورد گزارش، درکل کشور بالغ بر ١٥٩٢هزار میلیارد ریال چک وصول شد کـه بـالغ بر ٣٧٦هزار میلیارد ریال چک عادی و بالغ بر ١٢١٦هزارمیلیارد ریال چک رمـزدار مـی‌باشـد. بـه عبارتی در کل کشور ٦/٢٣درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و ٤/٧٦درصد رمزدار بوده اسـت.

 چک‌های وصولی

در فروردین ماه ١٣٩7 درکل کشور حدود ٨/٥ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٣٧٦هـزارمیلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ٤/٣٣درصد و ٦/٤٥درصـد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش درکل کشور ٨/٨٥ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌یی و ٨/٨٠ درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌یی وصول شد. در استان تهران حدود ٩/١میلیون فقره چک بـه ارزشـی حـدود ٢١٥هزارمیلیارد ریال وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصـولی بـه کـل چک‌های مبادله‌یی در استان، به ترتیب به استان‌های گـیلان ٤/٩٠درصـد، یـزد ٢/٨٨ درصـد و البرز، سمنان و کرمانشاه هر یک ٤/٨٧ درصد اختصـاص یافتـه اسـت و استان‌های کهگیلویـه و بویراحمد ٩/٧٦درصد، کردستان ٦/٧٨درصد و هرمزگان ٦/٨٠ درصد پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد گزارش در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌یی در استان به ترتیب به استان‌های بوشهر ٢/٨٨ درصد، کرمانشاه ١/٨٨ درصد و زنجان ٩/٨٥ درصد اختصاص یافته و استان‌های آذربایجـان غربـی ٤/٦٤ درصـد، سـمنان ٦٧ درصد و هرمزگان ١/٦٨ درصد کمتـرین نسـبت ارزش چک‌های وصـولی بـه کـل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران