شماره امروز: ۵۴۷

قطعه‌سازی، چالش اصلی صنعت خودروی کشور

طبق نظر کارشناسان بیش از 80 درصد قیمت تمام شده خودرو مربوط به قطعات بوده و به‌همین خاطر ریشه بخش مهمی از مشکلات…

بیشتر