شماره امروز: ۵۴۷

بهترین 3 ماهه سوم نفتی از 2004 تاکنون ثبت شد

قیمت نفت روز گذشته نیز در ادامه 10روز امیدوارکننده اخیر افزایش یافت تا امکان تحقق یافتن بهترین افزایش قیمت 3ماهه‌های…

بیشتر