شماره امروز: ۵۴۷

«خشکسالی» در استان سرسبز شمالی در حال پیش روی است

| | |

مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارش باران در سه ماهه نخست امسال در مازندران را ۱۱۲ میلی‌متر و در محدوده کمتر از نرمال پیش‌بینی کرد

مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارش باران در سه ماهه نخست امسال در مازندران را ۱۱۲ میلی‌متر و در محدوده کمتر از نرمال پیش‌بینی کرد که این امر به منزله تداوم کاهش بارندگی در چند سال اخیر و پیش‌روی خشکسالی در برخی شهرهای این استان است. مطابق جدول پیش‌بینی فصلی این مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارش فروردین ماه امسال در مازندران ۲۰ میلی متر بود که این میزان نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که حدود ۵۱ میلی متر بوده، ۹۱ درصد کاهش و مدت مشابه سال قبل که ۱۸ میلی متر بود، حدود ۱۱ درصد افزایش داشته است. به گزارش ایرنا، بر اساس جدول منتشر شده برای ماه فروردین ۲۰، اردیبهشت ۳۷ و خردادماه نیز ۲۵ و در مجموع در سه ماه فصل بهار امسال ۸۲ میلی‌متر باران پیش‌بینی شده است و سیاه بیشه در فروردین با ۸۱ و در اردیبهشت با ۶۰ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را در سطح استان به خود اختصاص داده است و در ماه خرداد نیز بیشترین میزان بارندگی با ۴۹ میلی‌متر در رامسر پیش‌بینی شده است. کجور با ۲۹ میلیمتر باران در فروردین ماه، بندرامیرآباد و بابلسر با ۲۱ میلیمتر باران در اردیبهشت ماه و دشت ناز ساری و سیاه بیشه نیز با ۱۹ میلی‌متر باران در خرداد ماه امسال کمترین میزان بارش را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در این جدول میانگین بارش باران در شهر ساری مرکز مازندران در ماه فروردین امسال ۵۳، اردیبهشت ۳۷ و خرداد ماه نیز ۲۵ میلی‌متر پیش‌بینی شده است. 

    افزایش بارش‌ها در سال زارعی

میانگین بارش 7 ماهه سال زراعی جاری استان مازندران منتهی به فروردین ماه امسال نیز ۴۱۹ میلی متر بود که این میزان نیز نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که حدود ۵۲ میلی متر بود حدود ۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته که ۳۵۹ میلی متر بوده، حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است.

    بارش باران در سه ماهه امسال کمتر از نرمال

براساس خروجی‌های مدل اقلیمی پژوهشکده اقلیم‌شناسی سازمان هواشناسی کشور، که اول فروردین ماه امسال منتشر شد، میانگین بارش از فروردین تا نیمه اول اردیبهشت امسال گرایش به نرمال و از نیمه دوم اردیبهشت تا نیمه نخست خرداد در محدوده نرمال تا کمتر از نرمال و از نیمه دوم خرداد تا نیمه نخست تیرماه نیز در محدوده نرمال و در مجموع و به‌طور میانگین در سه ماهه نخست امسال کمتر از نرمال پیش‌بینی شده است. مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گزارش داد که در سه ماهه نخست پارسال در مجموع 95.2 میلیمتر باران در مازندران بارید که این میزان نسبت به دوره بلندمدت حدود ۲۴ درصد و نسبت به سال گذشته نیز حدود ۴۲ درصد کاهش داشت. مقایسه بارش باران بهاری پارسال در شهرستان‌های مازندران، نسبت به مدت مشابه بلندمدت نشان می‌دهد، به جز سوادکوه و سوادکوه شمالی که به ترتیب با ۱۷ و ۶ درصد افزایش بارندگی داشتند، در بقیه شهرستان‌های مازندران بارش کاهش داشت و بیشترین کاهش نیز مربوط به شهرستان‌های گلوگاه با ۶۳، بهشهر با ۵۹، جویبار با ۵۶ و میاندرود نیز با ۵۱ درصد بوده است. همچنین میانگین بارش فصل بهار ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد بارش سال آبی بود که این میزان کمتر از مقدار بارش بلندمدت که حدود ۱۹ درصد بود عنوان شده است.

در فصلنامه بهار ۱۴۰۰ که مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور آن را تهیه کرده است عنوان شد که بهار پارسال از لحاظ بارش و دما شرایط متفاوتی از نرمال بود به‌طوری که در فروردین ماه سال گذشته میانیگن بارش حدود ۶۶ درصد کمتر از نرمال بود و میانگین دمای هوا هم حدود 2.6 درجه سلسیوس افزایش داشت و در اردیبهشت ماه نیز هر چند میزان بارش استان حدود ۱۹ درصد نسبت به نرمال افزایش داشت اما میانگین دمای هوا حدود ۱/۹ درجه سلسیوس گرم‌تر از نرمال بود و میزان بارش آخرین ماه فصل بهار یعنی خرداد ماه نیز حدود ۱۷ درصد کاهش و دمای هوا هم حدود 7/1درجه سلسیوس افزایش داشت. در مجموع بهار ۱۴۰۰، فصلی کم بارش و گرم بود که این امر باعث تسریع در ذوب برف در ارتفاعات و افزایش مصرف آب شد و در نتیجه کاهش ذخیره منابع آبی را به دنبال داشت.

    ثبت میانگین ۶۱۳ میلی‌متر باران  در سال گذشته

در گزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارش باران در سال گذشته در مازندران ۶۱۳ میلی‌متر اعلام شد که این میزان نسبت به مدت مشابه دوره آماری که حدود ۶۳۸ میلی متر بود، حدود 5 و نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آنکه حدود ۶۲۳ میلی متر بوده نیز حدود سه درصد کاهش داشته است.

    پیش‌روی خشکسالی در شهرهای مازندران

مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور در این فصلنامه اعلام کرد که پهنه‌بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص بارش، تبخیر و تعرّق استاندارد شده در ۶ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، شهرستان‌های گلوگاه، بهشهر، نکا، میاندرود، جویبار، سیمرغ، بابلسر، محمود آباد، فریدونکنار و نوار ساحلی و جلگه‌ای آمل، نور و نوشهر و قسمتی از دامنه‌ها و کوهپایه شهرستان‌های ساری، سوادکوه شمالی و بابل تحت تاثیر خشکسالی شدید تا بسیار شدید بوده است. همچنین قسمتی از دامنه شهرستان‌های سوادکوه، سوادکوه شمالی، بابل، دامنه و ارتفاعات ساری، آمل، تنکابن، رامسر، مناطق جلگه‌ای ساری، بابل، نور، نوشهر، چالوس و ارتفاعات غربی استان درجه خشکسالی خفیف تا متوسط و در قسمت کوچکی از دامنه شهرستان نور و قسمتی از جنوب شهرستان سوادکوه در جه ترسالی ضعیف تا متوسط و در سایر مناطق استان در محدوده نرمال دیده می‌شود.  نگاهی به آمار دما و بارش در فروردین ۱۴۰۰ استان مازندران بیانگر آن است که میانگین دمای هوا نسبت به مدت مشابه بلندمدت 6.2 درجه سلسیوس افزایش را نشان می‌دهد همچنین میانگین بارش در این ماه نسبت به فروردین سال قبل حدود ۸۳ درصد و نسبت به دوره آماری حدود ۶۶ درصد کاهش داشته است. 

    درصد تامین سال آبی 

میانگین بارش بهاری مازندران در سال گذشته ۱۴.۸ درصد بارش سال آبی بود که این میزان کمتر از مقدار بارش بلندمدت بود و میانگین بارش مدت مشابه بلندمدت نیز ۱۹.۵ درصد عنوان شده است. 

سهم بارش شهرستان‌های مازندران در فصل بهار به جز شهرستان‌های سوادکوه و سوادکوه شمالی در سایر شهرستان‌های استان مازندران کمتر از میانگین بلندمدت خود بود و نسبت به مقادیر نرمال بیشترین کاهش در شهرستان‌های بهشهر، گلوگاه، نکا، میاندرود و مناطق ساحلی و جلگه‌ای شهرستان‌های جویبار، آمل و چالوس و بیشترین افزایش در شهرستان سوادکوه مشاهده می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران