شماره امروز: ۵۴۷

بانک مرکزی کارنامه ساخت و ساز در نیمه نخست 96 را منتشر کرد

| کدخبر: 125547 | |

بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌های ساختمانی در نیمه نخست سال ۹6 نسبت به مدت مشابه سال ۹5 افزایش یافته

 بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌های ساختمانی در نیمه نخست سال ۹6 نسبت به مدت مشابه سال ۹5 افزایش یافته و در این بخش واحدهای مسکونی بیشترین جذب سرمایه را داشته‌اند.

نتایج بررسی ۷۹ شهر نمونه کشور درباره آمار ساختمان‌هایی که از جانب بخش خصوصی در مناطق شهری احداث می‌شود، نشان می‌دهد که در 6ماهه نخست سال ۹۶، مجموع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری ایران به قیمت جاری نزدیک ۳۸هزار و 111میلیارد تومان بوده است. طبق این گزارش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید 12.4درصد نسبت به 6ماهه اول سال ۱۳۹۵ افزایش داشته و از کل مبلغ سرمایه‌گذاری مذکور، ساختمان‌های مسکونی با 70.4درصد بیشترین سهم را داشته است.

 کاهش 1.9درصدی ساختمان‌های شروع شده

در 6ماهه اول سال ۱۳۹۶، احداث ۶۷ هزار و ۸۳۷ دستگاه ساختمان از جانب بخش خصوصی در مناطق شهری ایران شروع شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 1.9درصد کاهش داشته است.

برای این ساختمان‌ها نزدیک ۳۴ هزار و 38 میلیارد تومان هزینه و 37.4میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقات پیش‌بینی شده است. متوسط هزینه بنای ساختمان‌های شروع شده حدود 501 میلیون و 800 هزار تومان، میانگین سطح کل زیربنای آنها ۵۵۲ مترمربع و هزینه یک مترمربع بنای این ساختمان‌ها 0.91میلیون تومان بوده است که نسبت به 6ماهه اول سال ۱۳۹۵، متوسط هزینه و هزینه یک مترمربع بنای ساختمان‌ها به ترتیب 2.3درصد و 7.2درصد افزایش داشته در حالی که سطح کل زیربنای ساختمان‌ها ۴.۵درصد کاهش داشته است.

 رشد 0.8 درصدی ساختمان‌های شروع شده

در 6ماهه اول سال ۱۳۹۶، تعداد ۵۶ هزار و ۵۶۵ دستگاه از کل ساختمان‌های شروع شده در مناطق شهری ایران به ساختمان‌های مسکونی اختصاص داشته که 0.8درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل بوده است. برای این ساختمان‌ها نزدیک 24 هزار و 763 میلیارد تومان هزینه و حدود 27.9میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقات

در نظر گرفته شده است.

همچنین برای هر دستگاه ساختمان مسکونی شروع شده در مناطق شهری ایران به‌طور متوسط حدود 437 میلیون و 800 هزار تومان هزینه بنا، ۴۹۳ مترمربع سطح کل زیربنا و حدود 0.89میلیون تومان هزینه یک مترمربع بنا پیش‌بینی شده است که نسبت به 6ماهه اول سال ۱۳۹۵ متوسط هزینه و هزینه یک مترمربع بنای این ساختمان‌ها به‌ ترتیب 1.1درصد و ۸درصد افزایش داشته در حالی که سطح کل زیربنای این ساختمان‌ها 6.5درصد کاهش داشته است.

 افزایش ساختمان‌های تکمیل شده

در 6ماهه اول سال ۱۳۹۶، تعداد ۵۲ هزار و ۸۱ دستگاه ساختمان در مناطق شهری ایران از جانب بخش خصوصی تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 54.7 درصد افزایش داشته است.

برای احداث این ساختمان‌ها که سطح کل زیربنای طبقات آنها نزدیک به 32.6 میلیون مترمربع بوده بیش از 28 هزار و 753 میلیارد تومان هزینه شده است.

متوسط هزینه بنای ساختمان‌های فوق حدود 552 میلیون و100 هزار تومان، میانگین سطح کل زیربنای آنها ۶۲۶ مترمربع و هزینه یک مترمربع بنای آنها نزدیک 0.88میلیون تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل متوسط هزینه بنا و میانگین سطح کل زیربنای ساختمان‌ها به ترتیب 5.6 درصد و 17.8 درصد کاهش داشته در حالی که متوسط هزینه یک مترمربع بنای این ساختمان‌ها 14.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، در 6ماهه اول سال ۱۳۹۶، از کل تعداد ساختمان‌های تکمیل شده در مناطق شهری ایران ۴۳ هزار و ۸۹۸ دستگاه مسکونی بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 59.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

هزینه بنای ساختمان‌های فوق حدود 20 هزار و 582 میلیارد تومان و سطح کل زیربنای طبقات آنها 24.2میلیون مترمربع است. میانگین هزینه بنای ساختمان‌های مسکونی تکمیل شـده در مناطق شهری ایران حدود 468 میلیون و 900 هزار تومان، متوسط سطح کل زیربنای ساختمان‌های فوق ۵۵۰ مترمربع و هزینه یک مترمربع بنای آنها بیش از0.85 میلیون تومان بوده است که در مقایسه با 6 ماهه اول سال ۱۳۹۵ متوسط هزینه و سطح کل زیربنای ساختمان‌ها به ترتیب ۷ درصد و 20.4درصد کاهش و متوسط هزینه یک مترمربع بنای این ساختمان‌ها 16.8درصد افزایش نشان می‌دهد.

این گزارش همچنین حاکی است که در 6ماهه اول سال ۱۳۹۶، از کل تعـداد ۴۸ هزار و ۴۱۱ دسـتگاه ساختمان «مسکونی» و «مسکونی و غیرمسکونی توام» تکمیل شده ازجانب بخش خصوصی، بناهای دارای یک واحد مسکونی با 32.7درصد بیشترین سهم را دارد.

 همچنین ساختمان‌های شامل دو واحد مسکونی با 23.2درصد و هفت واحد مسکونی و بیشتر با 13.9درصد در ردیف‌های بعدی قرار گرفته‌اند. تعداد کل واحدهای مسکونی ایجاد شده در ساختمان‌های فوق برابر ۱۸۷ هزار و ۸۸۰ دستگاه است. متوسط سطح زیربنای این واحدهای مسکونی ۱۵۳ مترمربع بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 10.9درصد افزایش داشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران