شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یافته‌های مطالعه پژوهشگران انگلیسی نشان می‌دهد جمعیت پرندگان در سراسر جهان به دلیل تخریب و وخاومت وضعیت سکونت‌گاه‌های طبیعی،

یافته‌های مطالعه پژوهشگران انگلیسی نشان می‌دهد جمعیت پرندگان در سراسر جهان به دلیل تخریب و وخاومت وضعیت سکونت‌گاه‌های طبیعی، بهره‌برداری مستقیم و بیش‌ازحد از برخی گونه‌ها و تغییرات اقلیمی به‌شدت در حال کاهش است. بر اساس این مطالعه تقریبا ۴۸ درصد از گونه‌های پرنده موجود در سراسر جهان یا با کاهش جمعیت روبرو هستند یا با این خطر مواجه خواهند شد. جمعیت ۳۹ درصد از گونه‌ها به احتمال زیاد ثابت خواهد ماند و تنها جمعیت ۶ درصد گونه‌ها افزایش می‌یابد، وضعیت ۷ درصد از گونه‌ها نیز نامعلوم است. نویسندگان این مطالعه تغییرات در وضعیت تنوع زیستی ماکیان را با استفاده از داده‌های اتحادیه بین‌المللی حفاظت از لیست قرمز طبیعت انجام داده‌اند تا تغییرات جمعیتی را بین ۱۱ هزار گونه پرنده در جهان بررسی کنند. یافته‌های آنها مطابق با نتایج مطالعه دیگری است که در سال ۲۰۱۹ انجام شد و نشان داد نزدیک به سه میلیارد پرنده در حال زاد و ولد طی ۵۰ سال گذشته در سراسر امریکا و کانادا از بین رفته‌اند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران