شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بخشی از مساله ترافیک به طرح ترافیک برمی‌گردد از این‌رو باید از اول آذرماه ساعت طرح ترافیک به حالت قبل باز گردد. استاندار تهران با بیان این مطلب گفت:

بخشی از مساله ترافیک به طرح ترافیک برمی‌گردد از این‌رو باید از اول آذرماه ساعت طرح ترافیک به حالت قبل باز گردد. استاندار تهران با بیان این مطلب گفت: تبلور ترافیک بیشتر در شهر تهران است، البته بخشی از مساله تهران، استانی است چرا که از شهرستان‌ها به صورت روزانه تردد زیادی به تهران دارند. محسن منصوری افزود: چند پیشنهاد مطرح است که یک پیشنهاد آیین نامه‌ای و کوتاه‌مدت و پیشنهاد دیگر بلندمدت است که نیاز به کار کارشناسی دارد، در مورد پیشنهادات آیین‌نامه‌ای بعضی از اعمالی که انجام شده نیاز به تجدید نظر دارد. استاندار تهران تاکید کرد: بخشی از مساله ترافیک به طرح ترافیک برمی‌گردد از اینرو از اول آذرماه باید ساعت طرح ترافیک به حالت قبل باز گردد، لذا در صورت بازگشایی یا عدم بازگشایی مدارس از ابتدای آذر باید ساعت اجرای طرح ترافیک به حالت قبل برگردد. منصوری افزود: در مورد طرح منع تردد شبانه نیز نظر کارشناسی به ستاد ملی کرونا مطرح شده و پرهیز از 

عادی انگاری دلیل استمرار آن می‌باشد و پیشنهاد این است که ساعت منع طرح تردد شبانه به ساعت ۲۴ منتقل شود. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران