شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، ۱۰پیامد نامطلوب بازنشستگی پیش از موعد را تشریح کرد.روزبه کردونی گفت: طرح بازنشستگی پیش از موعد، در حالی مطرح شده است که صندوق‌های بازنشستگی کشور به دلایل مختلف با چالش‌های پایداری مالی مواجه هستند،

رییس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، ۱۰پیامد نامطلوب بازنشستگی پیش از موعد را تشریح کرد.روزبه کردونی گفت: طرح بازنشستگی پیش از موعد، در حالی مطرح شده است که صندوق‌های بازنشستگی کشور به دلایل مختلف با چالش‌های پایداری مالی مواجه هستند، به این معنی که نه‌تنها درآمدها کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهند، بلکه آینده تأمین مالی تعهدات بلندمدت آنها نیز با تهدید مواجه است. رییس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۱۰ پیامد نامطلوب حرکت به سمت بازنشستگی پیش از موعد را اینچنین برشمرد: 

1-  بازنشستگی پیش از موعد از یک‌سو با کاهش درآمدهای صندوق‌های بیمه‌ای و از سوی دیگر، با افزایش هزینه‌های آنها، پایداری مالی صندوق‌ها را به خطر می‌اندازند.

2-  بازنشستگی پیش از موعد مغایر با اصول بیمه‌ای و دقیقاً معکوس با روند اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی در جهان است. درحالی که تجربه کشورهای مختلف نشان از اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی در راستای افزایش سن بازنشستگی دارد، طرح بازنشستگی پیش از موعد به دنبال کاهش آن است.

3- دلیل توجیهی طرح بازنشستگی پیش از موعد که کمک به افزایش اشتغال جوانان است، پشتوانه علمی معتبری ندارد: شواهد علمی هیچ ارتباط مثبت قطعی را بین کاهش سن بازنشستگی و افزایش اشتغال جوانان نشان نمی‌دهند. حتی بسیاری از مطالعات نشان می‌دهند که کاهش سن بازنشستگی به اشتغال جوانان کمکی نمی‌کند. اگر هم این جایگزینی در اقتصاد ایران تأیید شود، تضمینی برای جایگزینی کامل و تناظر یک‌به‌یک آن نیست.

4-   هنگامی که سالمندی جمعیت در کشور به وقوع بپیوندد، با این حجم از مستمری‌بگیران و به‌خصوص در صورت تداوم مشکلات اقتصادی، تأمین مالی مستمری‌ها بطور قطع با مشکل مواجه خواهد بود و بار اجتماعی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت. بنابراین، طرح پیشنهادی کنونی، که این وضعیت را تشدید خواهد کرد، بدون تردید از این نظر پایداری جمعیتی را به خطر می‌اندازد.

5- بازنشستگی زودهنگام، با خارج‌کردن افراد غیر سالمند از بازار کار رسمی، به رشد اقتصادی، در شرایطی که باید برای وقوع پدیده سالمندی در کشور آمادگی داشته باشیم، ضربه می‌زند.

6-   بازنشستگی پیش از موعد چون منجر به گسترش بخش غیررسمی می‌شود، افزایش هزینه‌های اداری و بازرسی درنتیجه عدم‌تمکین به قانون را ممکن است در پی داشته باشد.

7-   با توجه به شرایط تورمی کشور و نظر به قوانین موجود در خصوص اشتغال بازنشستگان، نظر به اینکه از یک سو مستمری‌ها کفاف زندگی مستمری‌بگیران را نمی‌دهد و از سوی دیگر مستمری‌بگیران توانایی انجام کار را دارند، بازنشستگی‌های زودهنگام قطعاً به گسترش بخش غیررسمی اقتصاد دامن خواهد زد.

8-   بازنشستگی‌های پیش از موعد اساساً با ماهیت و مفهوم بازنشستگی که با سالمندی و عدم‌توانایی برای انجام کار و فعالیت پیوند خورده، در تضاد هستند.

9-   طرح پیشنهادی فرایند آسیب به بهداشت روانی افراد، به‌خصوص مردان را که عموماً در اثر کاهش فعالیت اجتماعی در دوران بازنشستگی رخ می‌دهد، تسریع می‌کند.

10-  طرح بازنشستگی پیش از موعد با سیاست‌های ترویج فرهنگ کار در میان مردم در تناقض است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران