شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب «اقتصاد و فرهنگ» نوشته «دیوید تراسبی» بیشتر در مورد جنبه‌های جامعه‌شناسی اقتصاد و جنبه‌های اقتصادی فرهنگ صحبت می‌کند.

کتاب «اقتصاد و فرهنگ» نوشته «دیوید تراسبی» بیشتر در مورد جنبه‌های جامعه‌شناسی اقتصاد و جنبه‌های اقتصادی فرهنگ صحبت می‌کند. در دنیایی که به‌طور فزاینده جهانی شده است، ضرورت‌های اقتصادی و فرهنگی می‌تواند به عنوان دو عامل نیرومند شکل‌دهنده رفتار بشری مطرح شود. این کتاب به مناسبات بین علم اقتصاد و فرهنگ به منزله عرصه‌های گفتمان روشنفکری و نیز نظام‌های سازمان اجتماعی می‌پردازد. مطابق تعریفی گسترده از «فرهنگ»، این کتاب ابعاد اقتصادی فرهنگ و زمینه فرهنگی علم اقتصاد را بررسی می‌کند و بر بنیاد نظریه  ارزش و بسط توأمان مفاهیم ارزش اقتصادی و فرهنگی به مثابه اصول زیربنایی تلفیق این دو زمینه، استوار شده است. همچنین، ایده‌های سرمایه فرهنگی و پایداری، به ویژه برای تجزیه و تحلیل مسائل خاص میراث فرهنگی، و ترسیم وجوه تشابه در نحوه برخورد با سرمایه  طبیعی در اقتصاد زیست محیطی مورد بحث قرار گرفته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران