شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اوایل شهریور 1356 و در مجلس بیست و چهارم شورای ملی، مواد یک تا یازده قانون نظام معماری و ساختمانی اصلاح شد.

اوایل شهریور 1356 و در مجلس بیست و چهارم شورای ملی، مواد یک تا یازده قانون نظام معماری و ساختمانی اصلاح شد.  بر این اساس ماده یک به این شکل اصلاح شد: در مرکز هر استان دو سازمان به نامهای سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات‌تأسیس می‌گردد که هر یک مستقل بوده و دارای شخصیت حقوقی هستند.  ماده دو نیز به این شکل شد: هدف سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز رعایت اصول معماری و شهرسازی ایجاد امکانات و تسهیلات برای بالا بردن سطح و‌کیفیت کار اشخاصی است که امر تهیه و نظارت و اجرای طرح‌های ساختمانی و شهرسازی به عهده آنها است و هدف سازمان نظام مهندسان ساختمان و‌تأسیسات رعایت اصول مهندسی در امور محاسبات و اجرای ساختمانی و تأسیساتی و سایر رشته‌های مربوط و ایجاد امکانات و تسهیلات برای بهبود‌ کیفیت کار اشخاص است که امور مزبور را به عهده دارند. در ماده 3 نیز آمده است: برای تشکیل هر سازمان در حوزه هر استان وجود حداقل 20 نفر عضو واجد شرایط ضرورت دارد. همچنین، مهندسان معمار و شهرساز و سایر رشته‌های مربوط می‌توانند به عضویت سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و مهندسان راه و‌ساختمان و تأسیسات و مهندسان سایر رشته‌های مربوط به ساختمان می‌توانند به عضویت سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات پذیرفته شوند. بر اساس اصلاحیه ماده هفت، ‌هر سازمان دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود که در پایتخت از 11 نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل و در مراکز استان‌ها از 5 نفر‌عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل به انتخاب اعضاء برای مدت سه سال تشکیل می‌شود. ‌آیین‌نامه مربوط به نحوه انجام انتخاب و شرایط لازم برای عضویت در هیأت مدیره سازمان‌ها و تعداد نماینده هر یک از رشته‌های معماری و شهرسازی‌یا راه و ساختمان و تأسیسات در هیأت مدیره سازمان ذیربط و نحوه تشکیل و وظایف سازمان‌ها در زمینه حفظ شؤون و حیثیت حرفه‌ای و تنظیم روابط‌بین صاحبان حرف مذکور و کارفرمایان و حفظ حقوق و تعیین تکالیف متقابل آنان نسبت به یکدیگر از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌همچنین، هر یک از سازمان‌های نظام مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات دارای یک شورای انتظامی خواهد بود‌که از سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل منتخب از بین اعضای سازمان مربوط تشکیل می‌گردد. انتخاب یک عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل به‌عهده هیأت مدیره و انتخاب بقیه اعضاء به عهده اعضاء سازمان است.  بر اساس اصلاحیه ماده 10، مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص و تخلفات هر یک از صاحبان رشته‌های مربوط به ساختمان و تأسیسات و معماری و‌شهرسازی، شورای انتظامی مربوط است. ‌آیین‌نامه طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی و نحوه اجراء احکام صادر شده همچنین نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای شورای‌انتظامی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیون‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی مجلسین خواهد رسید.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران