شماره امروز: ۵۴۷

| | |

قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مرداد ۱۳۵۲ به تصویب مجلس بیست و سوم شورای ملی رسید. این قانون آبان آن سال در مجلس سنا تصویب شد و یکم آذر ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مرداد ۱۳۵۲ به تصویب مجلس بیست و سوم شورای ملی رسید. این قانون آبان آن سال در مجلس سنا تصویب شد و یکم آذر ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. بر اساس ‌ماده یک این قانون، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن به ترتیب مندرج در‌این قانون نزد سازمان بیمه‌های اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد. ‌کارگران شاغل در کارهای ساختمانی موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها و موسسات عام‌المنفعه و بانک‌ها اعم از این که‌انجام کار به پیمانکار واگذار یا رأساً توسط موسسات مذکور تصدی شود و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی‌درباره آنها اجرا شده یا می‌شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. ‌بر این اساس، منظور از حادثه ناشی از کار در این ماده حادثه‌ای است که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر اتفاق‌می‌افتد. ‌ماده 2 نیر تصریح می‌کند: کارفرمایانی که کارگران مشمول این قانون را به کار می‌گمارند یا نمایندگان آنان موظفند در صورت وقوع حادثه ناشی از کار فوراً کارگر حادثه‌دیده را به نزدیکترین واحد درمانی سازمان بیمه‌های اجتماعی اعزام کنند و در صورت عدم دسترسی به واحد درمانی سازمان بیمه‌های اجتماعی‌کارفرما یا نماینده او مکلف است کارگر حادثه دیده را به نزدیکترین واحد درمانی اعزام دارد و مراتب را ضمن تنظیم برگ گزارش حادثه حداکثر ظرف‌سه روز به اطلاع سازمان بیمه‌های اجتماعی برساند. سازمان هزینه‌های مزبور را پرداخت خواهد کرد. همچنین، متقاضیان پروانه ساختمان اعم از ایجاد و یا تجدید بنا مکلفند برای هر مترمربع حسب مورد نسبت به سطح کل زیربنا در جمع طبقات و‌جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته مبلغ سی ریال به عنوان حق بیمه به حساب سازمان بیمه‌های اجتماعی در یکی از شعب بانک رفاه‌کارگران یا بانک‌های دولتی دیگر که از طرف سازمان بیمه‌های اجتماعی تعیین می‌شود واریز و رسید مبلغ مذکور را اخذ کنند. این حق بیمه در مورد‌خانه‌هایی که سطح زیربنای آن 150 متر مربع یا کمتر باشد برای هر متر مربع 5 ریال خواهد بود. ‌سازمان بیمه‌های اجتماعی موظف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگاهداری کند. در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می‌شود حق بیمه کارگران‌پیمانکار طبق مقررات عمومی ماده 29 قانون بیمه‌های اجتماعی وصول خواهد شد. ‌

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران