شماره امروز: ۵۴۷

| | |

قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران، بیست و چهارم مرداد ۱۳۳۶ در مجلس نوزدهم شورای ملی به تصویب نمایندگان رسید.

قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران، بیست و چهارم مرداد ۱۳۳۶ در مجلس نوزدهم شورای ملی به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس ماده یک این قانون، هر کس عمداً و به قصد سوء هر یک از واحدهای عمده صنعت نفت را از قبیل چاه‌ها یا مراکز جدا کردن نفت از گاز یا مراکز جمع‌آوری نفت یا‌دستگاه‌های تصفیه یا مخازن نفت یا مراکز بارگیری یا اسکله‌های عمده یا تلمبه خانه‌ها یا کشتی‌های حامل نفت یا مراکز تولید نیرو یا ادارات یا انبارهای‌صنایع نفت را آتش بزند و یا به هر وسیله دیگر منهدم کند به مجازات اعدام محکوم می‌شود. طبق ماده ۲ نیز، هر کس عمداً و به قصد سوء عملی کند که منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از ماشین‌ها یا آلات و ادوات مربوط به اکتشاف یا‌تولید یا تصفیه یا باربری یا توزیع نفت خام و فرآورده‌های نفتی یا ابنیه یا وسایط نقلیه یا وسایل بندری و ارتباطات و مخابرات متعلق به صنایع نفت‌بشود به حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. همچنین، هر کس به منظور خرابکاری (‌سابوتاژ) عملی کند که بدون آنکه منتهی به انهدام یکی از واحدهای مذکور در ماده ۱ گردد و موجب تعطیل‌تمام یا قسمتی از آنها بشود به حبس مجرد از دو سال تا 10 سال محکوم خواهد شد. چنانچه عمل مذکور در این ماده موجب از کار افتادن ماشین و غیر آن نشود و لیکن باعث تعطیل موقت کار گردد مرتکب به حبس تأدیبی‌از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ‌بر این اساس هر کس نقشه‌ها یا دفاتر یا اسنادی را که تخریب و یا از بین بردن آنها ممکن است موجب اختلال صنایع نفت گردد به هر نحو که تخریب کند‌و یا از بین ببرد محکوم به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال خواهد شد. ماده 6 این قانون نیز تصریح کرده بود: هر کس موانعی برای اجرای وظایف تأسیسات آتش‌نشانی صنایع نفت ایجاد نماید و یا به منظور جلوگیری از خاموش کردن آتش وسایل‌آتش‌نشانی را از محل حریق و یا از ادارات آتش‌نشانی دور کرده یا به هر نحو از کار بیندازد محکوم به حبس تأدیبی از6 ماه تا سه سال خواهد شد. همینطور، هر کس به قصد سوء مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاه‌ها و یا تأسیسات صنایع نفت بگذارد به حبس مجرد از دو سال تا‌10 سال محکوم خواهد شد. هر کس یکی از اعمال مذکور در مواد ۱ و ۲ را بدون سوء قصد ولی بر اثر بی‌مبالاتی یا غفلت مرتکب شود چنانچه عمل ارتکابی موجب‌هلاک نفس شود محکوم به یک سال الی سه سال حبس تأدیبی و در صورتی که موجب تخریب یا تعطیل قسمتی از مراکز عملیات صنایع شود محکوم‌به 6 ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد شد چنانچه بی‌مبالاتی یا غفلت موجب خرابی هر گونه اشیاء و آلات و ادوات متعلق به صنایع نفت بشود‌مرتکب محکوم به حبس تأدیبی از یک ماه تا 6 ماه و نیز جبران خسارتی که از عمل او ناشی شده خواهد گردید.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران