شماره امروز: ۵۴۷

| | |

آیین‌نامه اجرایی قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران سیزدهم مرداد سال 1355 و در مجلس بیست و چهارم شورای ملی در کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین به تصویب رسید.

آیین‌نامه اجرایی قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران سیزدهم مرداد سال 1355 و در مجلس بیست و چهارم شورای ملی در کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین به تصویب رسید. بر اساس ‌ماده یک این قانون، از آغاز سال 2535 (1355 شمسی) صاحبان اتومبیل‌های سواری و سواری بیابانی که در تهران شماره‌گذاری شده یا بشوند طبق ضوابطی که از حیث زمان‌پرداخت و طبقه‌بندی وسایل نقلیه شهرداری پایتخت اعلام می‌نماید باید مالیات مقرر در بند یک قانون را به یکی از شعب بانک ملی ایران پرداخت و بر‌چسب مخصوص و قبض همان سال را از بانک دریافت و برچسب را به شیشه جلوی اتومبیل خود نصب کنند.  طبق ‌ماده 2 نیز شماره‌گذاری اتومبیل‌های سواری یا سواری بیابانی در شهرستان‌ها منوط به این است که اقامتگاه قانونی اشخاص حقوقی و سکونت دایمی‌اشخاص حقیقی که مالکیت اتومبیل را دارند از طرف شهربانی و در نقاطی که شهربانی وجود ندارد از طرف ژاندارمری احراز شود و اتومبیل در محل‌شماره‌گذاری ملاحظه شود. اشخاص حقیقی یا حقوقی که محل سکونت یا اقامتگاه قانونی خود را به تهران تغییر دهند مکلفند ظرف 3 ماه نسبت به تعویض‌شماره اتومبیل خود به شماره تهران اقدام و مالیات مقرر در قانون را بپردازند. همچنین مالکان اتومبیل‌هایی که وسیله نقلیه خود را در شهرستان‌ها شماره کرده‌اند (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) هنگام فروش و انتقال وسیله نقلیه‌خود به اشخاص حقیقی یا حقوقی در تهران مکلفند مالیات‌های مقرر در بندهای 1 و 2 قانون را تأدیه کنند. بر این اساس، نقل و انتقال مالکیت اتومبیل‌های سواری و سواری بیابانی شماره تهران موکول به ارایه قبوض یا مفاصا حساب پرداخت مالیات اتومبیل تا‌تاریخ انتقال خواهد بود.در صورتی که صاحب اتومبیل شماره تهران مالیات اتومبیل خود را در موعد مقرر در آگهی شهرداری تهران نپردازد، متخلف محسوب و به‌پرداخت یک هزار ریال جریمه محکوم می‌شود. متخلفین از مفاد ماده 2 این آیین‌نامه به پرداخت 500 ریال جریمه محکوم خواهند شد. عدم نصب برچسب مقرر در ماده یک و در صورت نداشتن برچسب و یا عدم ارایه قبض پرداخت مالیات موضوع ماده یک مشمول‌پرداخت 500 ریال جریمه خواهد بود. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران