شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اواخر تیر 1355 قانون صدور چک به تصویب مجلس بیست و چهارم شورای ملی و مجلس سنا رسید. بر اساس ماده یک این قانون، چکهای صادره بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند

اواخر تیر 1355 قانون صدور چک به تصویب مجلس بیست و چهارم شورای ملی و مجلس سنا رسید. بر اساس ماده یک این قانون، چکهای صادره بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم‌اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری‌که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از‌صادرکننده وصول کند. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت‌اسناد محل تسلیم کند. صادرکننده چک باید در تاریخ صدور، معادل مبلغ چک در بانک مورد نظر داشته باشد و نباید تمام یا‌ قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را به دهد و نیز نباید چک را به‌صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت‌وجه چک خودداری کند.  طبق ‌ماده 3 این قانون، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 2 پرداخت نشود، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و‌نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر کرده و به دارنده چک تسلیم کند.  همچنین، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ‌موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهی‌نامه مشتمل بر‌مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شد از بانک دریافت می‌نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده بی‌محل محسوب و گواهینامه‌ بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. بر اساس ‌ماده 5 نیز، بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید کنند. هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده 2 شود به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک‌چهارم تمام وجه چک یا یک‌چهارم کسر موجودی هنگام ارایه چک محکوم خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران