شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اواخر تیر 1347 و در مجلس بیست و دوم شورای ملی، قانون ایجاد سازمان جغرافیایی کشور به تصویب رسید. بر اساس ‌ماده یک این قانون،

اواخر تیر 1347 و در مجلس بیست و دوم شورای ملی، قانون ایجاد سازمان جغرافیایی کشور به تصویب رسید.  بر اساس ‌ماده یک این قانون، به‌منظور تعیین و تهیه مبانی جغرافیایی و تهیه نقشه‌های عمومی و نظامی با رعایت جنبه‌های حفاظتی کار و هماهنگ کردن کلیه‌فعالیت‌های نقشه‌برداری کشور شاهنشاهی ایران (‌نقشه‌برداری زمینی - دریایی و عکسبرداری هوایی) سازمانی به نام سازمان جغرافیایی کشور (‌جایگزین اداره جغرافیایی ارتش) در وزارت جنگ تأسیس می‌شود.همچنین به‌منظور راهنمایی و رفع نیازمندیها و هماهنگ نمودن برنامه‌های نقشه‌برداری و جغرافیایی وزارتخانه‌ها و کلیه سازمان‌های وابسته به دولت‌و همچنین شهرداری‌ها یا موسسات وابسته به آنها یا موسسات انتفاعی و خصوصی و جلوگیری از دوباره کاری شورایی در سازمان جغرافیایی کشور‌به نام شورای عالی جغرافیایی کشور از نمایندگان ذیصلاح به شرح زیر تشکیل می‌شود: نمایندگان وزارت جنگ (‌رییس سازمان جغرافیایی کشور و نماینده نیروی هوایی شاهنشاهی)، نماینده وزارت کشور، نماینده وزارت کشاورزی، نماینده وزارت اقتصاد، نماینده وزارت دادگستری (‌مدیرکل ثبت یا معاون کل ثبت)، نماینده وزارت آبادانی و مسکن، نماینده وزارت آب و برق، نماینده وزارت راه، نماینده وزارت علوم و آموزش عالی، نماینده سازمان برنامه (‌رییس سازمان نقشه‌برداری)، نماینده سازمان اطلاعات و امنیت کشور، نماینده شرکت ملی نفت ایران (‌رییس نقشه‌برداری شرکت ملی نفت ایران).  از سوی دیگر، تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و همچنین شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها قبل از اقدام به هر گونه عملیات ‌نقشه‌برداری مکلفند مراتب را از طریق سازمان جغرافیایی کشور به شورای عالی جغرافیایی اطلاع داده و بر طبق راهنمایی‌های شورای مزبور و رعایت ‌مقررات این قانون عمل کنند.  طبق ‌ماده 4 این قانون، هر گونه عکسبرداری یا بررسی هوایی باید با موافقت و نظارت و طبق مقررات نیروی هوایی شاهنشاهی انجام شود. همچنین عملیات نقشه‌برداری زمینی منحصراً به وسیله سازمان جغرافیای کشور یا سایر موسسات دولتی و خصوصی ذیصلاح ایرانی به تشخیص‌سازمان جغرافیایی کشور انجام خواهد گرفت. ‌هر سازمانی که از فعالیتها و مقدورات سازمان جغرافیایی کشور استفاده می‌کند هزینه مربوطه را از بودجه خود خواهد پرداخت. یک نسخه از تمامی مدارک و نقشه‌ها و همچنین تمام فیلمهای عکس‌های هوایی یا دیاپوزیتیفهای کشور در سازمان جغرافیایی کشور‌ نگاهداری خواهد شد مگر آنکه بنا بر موافقت شورا در موسسه مربوطه نگهداری گردد که در آن صورت فهرست کلیه آنها در اختیار سازمان جغرافیایی‌کشور قرار می‌گیرد و در هر حال سازمان جغرافیایی کشور می‌تواند در موارد نیاز مدارک و اسناد مذکور را مورد استفاده قرار دهد.

همچنین، همه موسساتی که فعالیت‌های جغرافیایی و نقشه‌برداری دارند مکلفند دستورات تأمینی و حفاظتی سازمان جغرافیایی کشور را اجرا کنند 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران