شماره امروز: ۵۴۷

| | |

قانون تشکیل شرکت‌های تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضلاب شهرها، بیست و سوم تیر ۱۳۵۴ در مجلس سنا و ۲۹ تیر ۱۳۵۴ مجلس بیست و چهارم شورای ملی به تصویب رسید.

قانون تشکیل شرکت‌های تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضلاب شهرها، بیست و سوم تیر ۱۳۵۴ در مجلس سنا و ۲۹ تیر ۱۳۵۴ مجلس بیست و چهارم شورای ملی به تصویب رسید. طبق ماده واحده این قانون، وزارت نیرو به منظور ایجاد تاسیسات متناسب با طرح جامع توسعه بهره‌برداری از منابع آب کشور تامین و انتقال و توزیع آب شهرها را تدریجا با توجه به امکانات فنی و مالی عهده‌دار خواهد شد شرکت‌های منطقه‌ای تابع وزارت نیرو برای تامین این منظور و بهره‌برداری از شبکه توزیع آب و احداث تاسیسات فاضلاب در شهرها شرکت‌هایی را راسا با مشارکت شهرداری‌ها و بخش خصوصی تشکیل خواهند داد. بر این اساس، سهام شهرداری‌ها و بخش خصوصی در شرکت‌هایی که طبق این قانون تشکیل می‌شود از 49 درصد مجموع سهام شرکت تجاوز نخواهد کرد نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت‌های مذکور به عهده وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر کشور یا نمایندگان منتخب آنها خواهد بود. در صورتی که شهرداری‌ها یا بخش خصوصی توزیع آب مشروب یا بهره‌برداری از فاضلاب شهرهایی را عهده‌دار باشند تاسیسات موجود آنها در تاریخ تشکیل شرکت‌های جدیدالتاسیس با توجه به قیمت دفتری و کسر استهلاک ارزیابی گردیده و جزو سرمایه شرکت‌های مزبور محسوب خواهد شد و معادل آن از سهام شرکت‌های مزبور به آنها سهم داده می‌شود. در صورتی که مدت استهلاک تاسیسات منقضی ولی تاسیسات قابل استفاده و مورد احتیاج باشند شرکت‌های مذکور مکلفند آنها را به بهایی که از ده درصد قیمت دفتری تجاوز نکند محاسبه و جزو سهام شهرداری یا بخش خصوصی محسوب کنند.  ارزش اراضی مربوط به تصفیه‌خانه و مخازن و تلمبه خانه و مستحدثات اداری و مسکونی موسسات مذکور در تبصره 1 طبق ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آن و با توجه به بهای زمان تاسیس تعیین و جزو سرمایه شرکت‌های جدیدالتاسیس محسوب خواهد شد و معادل آن از سهام شرکت‌های مزبور به آنها سهم داده می‌شود. در صورتی که تاسیسات و اراضی و املاک مربوط به تامین و توزیع آب مشروب و فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد. در صورتی که طبق گزارش توجیهی فنی و اقتصادی تامین آب روستاهایی که در مسیر لوله انتقال آب به شهرها قرار می‌گیرند امکان پذیر باشد شرکت‌های آب منطقه‌ای آبرسانی روستاهای مذکور را فقط تا ابتدای شبکه توزیع عهده‌دار خواهند شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران