شماره امروز: ۵۴۷

| | |

آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا تیر ۱۳۵۴ در مجلس بیست و چهارم شورای ملی به تصویب رسید. ماده اول این قانون به تعارف پرداخته و در ماده دوم آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا، آمده است:

آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا تیر ۱۳۵۴ در مجلس بیست و چهارم شورای ملی به تصویب رسید.  ماده اول این قانون به تعارف پرداخته و در ماده دوم آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا، آمده است: استانداردهای هوای آزاد هر منطقه  همچنین استانداردهای آلوده‌کننده‌های حاصل از منابعی که به هر طریق وارد هوای آزاد می‌شوند و مشخصات هر نوع دستگاه تخلیه‌کننده مربوط به این منابع، با توجه به کیفیت هوای هر منطقه و وضع حفظ مناسبات محیط زیست (‌آکولوژیک) توسط ‌سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط تهیه و پس از تصویب شورای عالی محیط زیست، به موقع اجرا گذارده می‌شود. همچنین طبق ماده ۳، انواع سوخت‌های مجاز و شرایط و ضوابط و مصرف آن توسط سازمان با همکاری شرکت ملی نفت ایران و وزارت نیرو تعیین و پس ازتصویب شورای عالی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. از طرفی، سازمان مکلف است نسبت به شناسایی کلیه کارخانجات و کارگاه‌ها و در صورت لزوم سایر منابع از طریق پرسشنامه‌های مخصوص درحدود مسائل مربوط به ایجاد آلودگی هوا و اخذ اسناد و مدارک مربوط، اقدام کند. مسوولان موظفند اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در صورت‌درخواست در اختیار سازمان قرار دهند. همچنین وزارتخانه‌های صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق‌های اصناف و سایر سازمان‌های ذی‌ربط‌در اجرای مفاد این ماده با سازمان همکاری خواهند کرد. بر اساس ماده ۸ این قانون، در صورتی که به علت کیفیت خاص جوی آلودگی هوا بر اساس استانداردهای مقرر به حدی برسد که سلامت انسان و محیط زیست را به‌مخاطره بیندازد سازمان با سریع‌ترین وسیله موجود از قبیل رادیو و تلویزیون به مسوولان منابع موثر در آلودگی دستور خواهد داد تا موقتاً با تقلیل یاقطع فعالیت یا هر طریق دیگری که در دستور سازمان مشخص خواهد شد به رفع خطر کمک نمایند. همچنین، در مواردی که سازمان بر مبنای دلایل کافی تشخیص دهد که کاهش یا از بین بردن آلودگی هوا ناشی از منابع موجود از طریق دیگر به جزانتقال برخی از آنها به نقاط مناسب امکان‌پذیر نمی‌باشد، طرحی در این مورد با همکاری و کسب نظر سازمان‌ها و موسسات ذی‌ربط تهیه و با تأیید شورای عالی پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت. سازمان محیط زیست به منظور کاهش یا جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از منابع استفاده از وسایل و روش‌های مناسب را پس از کسب نظر سازمان‌های‌ذی‌ربط و تصویب شورای عالی الزامی خواهد کرد. سازمان مجاز است در اجرای وظایف قانونی محول و اطمینان از رعایت مفاد قانون و مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست‌در هر زمان که لازم است هر یک از منابع را با اعزام مامورین مربوط بازرسی کند. در صورتی که بازرسی هر یک از این منابع به موجب قوانین دیگرمستلزم کسب اجازه از دادستان باشد، نسبت به اخذ نمایندگی دادستان اقدام خواهد شد. ولی در موارد اضطراری مامورین سازمان اقدام و ظرف ۴۸ ساعت مراتب را به دادستان محل یا جانشین نامبرده کتبا اطلاع خواهند داد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران