شماره امروز: ۵۴۷

| | |

قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران پنجم تیر ۱۳۴۸ در مجلس بیست و دوم شورای ملی و ۱۶ تیر ۱۳۴۸ در مجلس سنا به تصویب رسید.

قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران پنجم تیر ۱۳۴۸ در مجلس بیست و دوم شورای ملی و ۱۶ تیر ۱۳۴۸ در مجلس سنا به تصویب رسید. این قانون در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. بر اساس ماده یک این قانون برای تأمین اعتبارات مورد نیاز شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی و زارعین و اشخاصی که به‌امر کشاورزی اشتغال دارند و موجبات عضویت آنها در شرکت‌های تعاونی روستایی و شرکت‌های تعاونی کشاورزی فراهم نشده است و انجام هر گونه‌عملیات بانکی با انتقال قسمتی از منابع مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بانک کشاورزی ایران بانک تعاون کشاورزی ایران تشکیل می‌گردد. میزان و نسبت منابع مالی قابل انتقال سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بانک تعاون کشاورزی ایران به پیشنهاد وزیر اصلاحات ‌ارضی و تعاون روستایی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد. از تاریخ تصویب اساسنامه و آیین‌نامه عملیات اعتباری بانک تعاون کشاورزی ایران، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از محل‌سرمایه خود وام و اعتباری به شرکت‌های تعاونی روستایی پرداخت نخواهد نمود. طبق ماده ۲ این قانون، بانک تعاون کشاورزی ایران در مورد وصول مطالبات و انجام تعهدات و دارایی و حقوق متعلقه قائم‌مقام قانونی بانک کشاورزی ایران‌خواهد بود.  طبق ماده سه این قانون، سهام بانک تعاون کشاورزی ایران قابل انتقال به اتحادیه‌های تعاونی روستایی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی بوده و اتحادیه‌های مزبورمی‌توانند سهام بانک مذکور را خریداری کنند.  جلسات مجامع عمومی بانک تعاون کشاورزی ایران با شرکت نمایندگان اتحادیه‌های تعاونی روستایی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی‌صاحب سهم که بالمآل نمایندگی زارعین عضو شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزان عضو شرکت‌های تعاونی کشاورزی تابع خود را بر عهده خواهندداشت تشکیل می‌گردد. نمایندگی سهام دولت در جلسات مجامع عمومی بانک و ریاست جلسات مذکور با وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی خواهد بود. رییس بانک تعاون کشاورزی ایران به پیشنهاد وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و تأیید هیات وزیران با فرمان ملوکانه برای مدت سه‌سال به این سمت منصوب می‌شود و انتصاب مجدد او به این سمت بلامانع است. نسبت تخصیص اعتبارات قابل پرداخت بانک تعاون کشاورزی ایران برای تأمین اعتبارات مورد نیاز شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی‌روستایی، شرکت ها و اتحادیه‌های کشاورزی، طرح‌های افزایش تولیدات کشاورزی، کشاورزان و اشخاصی که موجبات عضویت آنان در شرکت‌های تعاونی‌روستایی و شرکت‌های تعاونی کشاورزی فراهم نشده است در فروردین ماه هر سال وسیله هیات عالی برنامه تعیین و به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی ابلاغ می‌شود. ماده ۷ - اساسنامه بانک تعاون کشاورزی ایران وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار با تصویب‌کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و دارایی و استخدام مجلسین به مورد اجرا گذارده می‌شود و اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی‌ایران نیز وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تهیه و پس از تصویب کمیسیون های مذکور در این ماده به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران