شماره امروز: ۵۴۷

| | |

قانون تشکیل گارد صنعت نفت، بیست و نهم خرداد 1351 در مجلس سنا و یازدهم تیر همان سال در مجلس بیست و سوم شورای ملی به تصویب رسید.

قانون تشکیل گارد صنعت نفت، بیست و نهم خرداد 1351 در مجلس سنا و یازدهم تیر همان سال در مجلس بیست و سوم شورای ملی به تصویب رسید. این قانون در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. ‌بر اساس ماده واحده این قانون، برای حفاظت تأسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازمانی به نام گارد صنعت نفت در شرکت ملی نفت ایران تشکیل می‌شود و‌افراد سازمان مزبور در اجرای قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت مصوب سال 1336 در موقع نگهبانی «دارای وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های‌ضابطین نظامی خواهند بود» و طبق این قانون و آیین‌نامه‌ای که به وسیله وزارت دارایی و وزارت جنگ تهیه و به تصویب کمیسیون‌های نظام و جنگ و‌دادگستری مجلسین می‌رسد حق استعمال اسلحه خواهند داشت. ‌در تبصره یک آن آمده است: مقررات استخدامی و آموزشی و نحوه انجام وظیفه افراد گارد منحصراً طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شرکت ملی نفت ایران‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌تبصره 2 نیزر مقرر می‌کند که شرکت ملی نفت ایران موظف است افراد گارد صنعت نفت را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه همچنین مسوولیت مدنی، آنها را در‌قبال اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه مذکور باشد نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه کند. ‌در تبصره 3 نیز آمده است: افراد گارد از لحاظ مقررات انضباطی و کیفری مشمول قوانین و آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود. ‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 29/3/1351، در جلسه روز یکشنبه یازدهم تیر ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در آیین نامه اجرایی این قانون نیز آمده است: افراد مسلح گارد صنعت نفت هنگام نگهبانی در موارد زیر حق استعمال اسلحه خواهند داشت: در صورتی که جان نگهبان در خطر باشد، موقعی که محل یا حوزه نگهبانی به وسیله متجاوز در خطر باشد، در مواقع اضطراری به منظور اعلام خطر یا شلیک تیر هوایی، هرگاه عابری در محوطه تحت حفاظت به سه اخطار (ایست) نگهبان توجه نکند، وقتی که دستور استعمال اسلحه وسیله سلسله مراتب از پاس بخش به بالا به نگهبان صادر و ابلاغ شود. در موارد فوق نگهبان باید سعی کند حتی‌المقدور به نقاط 

غیر حساس بدن تیراندازی کند. در مواردی که طبق بند (ه) ماده 1 به کار بردن اسلحه و تیراندازی لزوم پیدا می‌کند سلسله مراتب زیر مجاز به صدور دستور استعمال اسلحه است: پاس‌بخش، رییس پاسدار یا رییس پاسگاه، افسر نگهبان (که از بین افسران، همافران، افسریاران، ستوانیاران، استوار شاغل یا بازنشسته ارتش و یا افراد گارد صنعت نفت که به موجب ضوابط و شرایط خاص و آموزش‌های لازم برای این منظور انتخاب و تعیین می‌شوند) رییس حفاظت موسسه، رییس حفاظت منطقه، رییس کل حفاظت صنعت نفت. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران