شماره امروز: ۵۴۷

| | |

موضوع آثار و پیامدهای اقتصادی فعالیت‌های دولت، از مهم‌ترین مباحثی است که در علم اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.

موضوع آثار و پیامدهای اقتصادی فعالیت‌های دولت، از مهم‌ترین مباحثی است که در علم اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. این توجه شامل هر دو حوزه اثباتی و دستوری می‌شود. گروهی در حوزه دستوری، قائل به حداقل دخالت دولت در اقتصاد بوده و گروهی دیگر دخالت‌های دولت را در هدایت اقتصاد ضروری می‌دانند.  در حوزه اثباتی نیز مطالعات فراوانی در مورد تجزیه و تحلیل آثار و پیامد‌های دخالت دولت در اقتصاد صورت گرفته است. در کتاب دولت و رشد اقتصادی در ایران، تمرکز اصلی بر تاثیر فعالیت‌های دولت بر رشد اقتصادی است و هدف آن است که مقداری بهینه برای اندازه دولت برای تحقق حداکثر رشد اقتصادی تخمین زده شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران