شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب سقوط آزاد: بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی، نوشته «جوزف استیگلیتز»، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا است که به بررسی جنبه‌هایی از نظام اقتصادی حاکم بر جهان، در رویارویی با رکود اقتصادی اخیر اختصاص دارد.

کتاب سقوط آزاد: بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی، نوشته «جوزف استیگلیتز»، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا است که به بررسی جنبه‌هایی از نظام اقتصادی حاکم بر جهان، در رویارویی با رکود اقتصادی اخیر اختصاص دارد. نگارنده، باورهای اقتصادی و چگونگی تأثیر آنها بر سیاست‌ها را تشریح می‌کند و جهت تفهیم ارتباط میان بحران به وجود آمده و این باور‌ها، وضعیت پیش آمده را موشکافی می‌کند. بر این اساس، تأثیر لجام گسیختگی نظام پولی و مالی را بیان کرده و به این مساله می‌پردازد که چگونه نگرشی معیوب، منجر به این بحران شده و شناخت مشکلات را برای تصمیم‌گیران دشوار کرده است. مطالعه این اثر برای مدیران، کارشناسان اقتصادی و دانشجویان اقتصاد کشور در مقاطع مختلف مفید خواهد بود. نشر دانشگاه شهید بهشتی ترجمه این اثر را منتشر کرده است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران