شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب «ارزیابی اقتصادی طرح‌های صنعتی و خدماتی» تالیف مهدی باصولی، عضو هیت علمی جهاددانشگاهی منتشر شد.

کتاب «ارزیابی اقتصادی طرح‌های صنعتی و خدماتی» تالیف مهدی باصولی، عضو هیت علمی جهاددانشگاهی منتشر شد. این کتاب می‌تواند برای طرح‌های علمی و تجربی و به عنوان کتاب درسی برای رشته‌های مهندسی صنایع، مدیریت و سایر رشته‌های که درس اقتصاد مهندسی یا ارزیابی طرح‌های صنعتی دارند، قرار گیرد.کتاب ارزیابی اقتصاد طرح‌های صنعتی و خدماتی در ۱۳ فصل و ۲۵۹ صفحه، مفاهیم اولیه و اساسی در اقتصاد مهندسی و تکنیک‌های ارزیابی اقتصادی در طرح‌های صنعتی و خدماتی را با به‌کارگیری مثال‌های متعدد به تفصیل بیان کرده است. انتشارات جهاد دانشگاهی این کتاب را منتشر کرده و کارشناسان حوزه طرح‌های صنعتی و خدماتی می‌توانند از این کتاب بهره ببرند. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران