شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ششم خرداد 1343 و در مجلس بیست و یکم شورای ملی، ‌کمیسیون مشترک فرهنگ مجلسین، لایحه قانون تاسیس دانشگاه پهلوی را تصویب کردند.

ششم خرداد 1343 و در مجلس بیست و یکم شورای ملی، ‌کمیسیون مشترک فرهنگ مجلسین، لایحه قانون تاسیس دانشگاه پهلوی را تصویب کردند. این دانشگاه پس از انقلاب اسلامی به دانشگاه شیراز تغییر نام داد. مفسده‌های علم در دوران ریاست این دانشگاه اعتراض‌های دانشجویی زیادی را در آن دوره برانگخیت. در ‌ماده اول این قانون آمده است: تحت توجهات و به ریاست عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی دانشگاهی به نام دانشگاه پهلوی در شیراز تأسیس‌ می‌شود. ‌هدف این دانشگاه تعلیم و ترویج و نشر علوم و فنون و ادبیات و انجام تحقیقات و مطالعات علمی فنی و اقتصادی و اجتماعی و‌شناساندن تمدن و فرهنگ ایران است. ‌ماده چهارم - کلیه امور علمی و فنی و آموزشی و مالی و اداری و استخدامی دانشگاه زیر نظر هیأتی به نام امنای دانشگاه پهلوی اداره می‌شود. طبق ماده پنجم این قانون هیأت امنای دانشگاه پهلوی تشکیل می‌شد از وزیر در بار شاهنشاهی، وزیر فرهنگ، رییس دانشگاه پهلوی، استاندار فارس، مدیر عامل سازمان برنامه، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران ‌و عده‌ای بین 9 تا 15 نفر از شخصیت‌های ذی‌صلاحیت فرهنگی و اقتصادی و ارباب صنایع کشور که پیشنهاد وزارتین در بار و فرهنگ و تصویب‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند. ریاست هیأت امناء با وزیر دربار شاهنشاهی و در غیاب او با وزیر فرهنگ خواهد بود. همچنین، دانشنامه‌های دانشگاه پهلوی ارزش قانونی معادل با دانشنامه‌های دانشگاه‌های دولتی دارد مشروط بر اینکه برنامه دروس و تحصیلات‌دانشگاه پهلوی به‌تشخیص شورای مرکزی دانشگاه‌ها کافی برای اعطای درجات علمی مانند لیسانس و فوق‌لیسانس و دکتری و مهندسی و نظایر آنها‌باشد در صورت اخیر دانشنامه‌های مذکور به امضای وزیر فرهنگ نیز خواهد رسید. طبق این مصوبه، هیأت امنای دانشگاه پهلوی موظف بود هر سال میزان اعتبارات لازم را برای اجرای وظایف دانشگاه پهلوی ضمن گزارشی مشعر‌بر طرح‌ها و برنامه‌هایی که این اعتبار برای انجام آنها به مصرف خواهد رسید به وزارت فرهنگ تسلیم کند. وزارت فرهنگ نیز همه‌ساله اعتبار متناسب با احتیاجات دانشگاه با توجه به درآمدهایی که از منابع مختلف عاید دانشگاه می‌شود ضمن‌بودجه سالیانه خود منظور و به صورت یک قلم پس از انجام تشریفات قانونی به دانشگاه پهلوی خواهد پرداخت. پس از تشکیل دانشگاه پهلوی دانشگاه شیراز منحل و کلیه امور و اموال آن به دانشگاه مذکور واگذار شد و وزارت فرهنگ‌موظف شد تکلیف کارکنان آموزشی و اداری دانشگاه شیراز را با توجه به مقررات استخدامی آنان تعیین و ابلاغ کند. 

‌لایحه قانونی تأسیس دانشگاه پهلوی و اساسنامه آن مشتمل بر هیجده ماده و دو تبصره که به موجب ماده واحده بیستم آذر ماه 1342 به مجلس شورای‌ملی تقدیم و به کمیسیون مشترک مجلسین ارجاع شده بود در تاریخ ششم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون ‌مزبور رسید. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران