شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بیست و یکم اردیبهشت 1339 ‌کمیسیون مشترک کار مجلسین شورای ملی و سنا، قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران را در 102 ماده تصویب کردند.

بیست و یکم اردیبهشت 1339 ‌کمیسیون مشترک کار مجلسین شورای ملی و سنا، قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران را در 102 ماده تصویب کردند.  بر اساس ماده یک این قانون، تأمین و اجرای بیمه‌های اجتماعی کارگران به عهده سازمان بیمه‌هایاجتماعی کارگران محول‌ شد. این سازمان عهده‌دار بیمه و تعاون کلیه کارگران حوادث ناشی از کار و بیمار حرفه‌ای، حوادث و بیماری‌های غیر ناشی از کار، حاملگی، وضع حمل، ازکارافتادگی، بازنشستگی، فوت و ازدواج است. همچنین بیمه‌شدگان حق استفاده از کمک عائله‌مندی به نحو مقرر در این قانون را خواهند داشت. طبق ماده 3 این قانون، کارفرمایان موظفند کارگران خود را صرف نظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق (‌اعم از نقدی یا غیر‌نقدی) نزد سازمان بیمه کنند. اما سازمان می‌تواند پیشه‌وران و صاحبان مشاغل آزاد را طبق آیین‌نامه مخصوصی در مقابل تمام یا بعضی از مواد مندرج در این قانون‌بیمه نماید ولی بیمه مستخدمین خانه‌ها و دفاتر کار اشخاص و کارگرانی که در خانه‌ها برای کارهای اتفاقی کار می‌کنند اختیاری و به موجب موافقت‌کارفرما و کارگر خواهد بود. همچنین در این قانون تاکید شد که مزد یا حقوقی که بر ماخذ آن حق بیمه حساب می‌شود شامل هر گونه وجوه نقدی یا مزایای غیر نقدی است که به عنوان مزد یا حقوق ‌به بیمه شده داده می‌شود.  از این رو کارفرمایان موظفند از تمامی وجوه زیر فوق‌العاده‌هایی که به عنوان اضافه کار و کار نوبتی مزد ایام تعطیل و مرخصی - کار شب- فوق‌العاده‌انجام کارهای سخت و زیان‌آور و فوق‌العاده سختی معیشت و نظایر آن (‌به استثنای کمک عائله‌مندی همچنین پرداخت‌های غیرمستمر از قبیل هزینه‌سفر و عیدی) به بیمه‌شدگان پرداخت می‌کنند، حق بیمه مقرره را به شرح ماده 21 کسر و به ضمیمه سهمی که خود باید بر آن بیفزایند به سازمان‌ پرداخت کنند.  بر اساس ماده 45 این قانون نیز، در صورتی که بیمه شده در نتیجه حوادث ناشی از کار آسیب ببیند یا مبتلا به بیماری حرفه‌ای شود سازمان کلیه معالجات و مداوا (‌که‌طبق فارماکوپه سازمان) و معاینات طبی را به منظور تشخیص بیماری امتحانات از قبیل رادیوگرافی، رادیوسکوپی، آزمایش های طبی نسبت به شخص‌بیمه شده انجام خواهد داد این معالجات مادام که طبق نظر پزشک معالج لازم تشخیص داده شود ادامه خواهد یافت. در صورتی که به تشخیص پزشک سازمان بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای قادر به کار نباشد استحقاق دریافت‌غرامت دستمزد ایام بیماری را خواهد داشت. همچنین هر گاه بیمه شده فوت کند، هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان بیمه‌ای پرداخت خواهد شد همچنین، کمک ازدواج به بیمه شده زن یا مرد که برای اولین‌بار ازدواج کند تعلق می‌گیرد مشروط بر آنکه در موقع ازدواج مشغول کار بوده باشند

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران