شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شاهنامه‌ سه‌جلدی با ویرایش استاد میرجلال‌الدین کزازی منتشر شد. نشر ترنگ در بخشی از مقدمه این کتاب آورده است: کتابی که پیش روی خواننده‌ گرامی سخن‌سنج و باریک‌بین و ادبدان است،

شاهنامه‌ سه‌جلدی با ویرایش استاد میرجلال‌الدین کزازی منتشر شد. نشر ترنگ در بخشی از مقدمه این کتاب آورده است: کتابی که پیش روی خواننده‌ گرامی سخن‌سنج و باریک‌بین و ادبدان است، ویرایشی است نوآیین و بی‌پیشینه و از گونه‌ای دیگر از گرامی‌ترین و نامی‌ترین، گرانمایه‌ترین و برین‌پایه‌ترین شاهکار ادب ایران: شاهنامه؛ شاهکاری ورجاوند و بی‌مانند که در ادب جهان نیز، رزمنامه‌ای همتا و همبالای آن نمی‌توان یافت. این چاپ تازه از شاهنامه، به خواست پیگیر و پرشور و پافشارانه همکاری مهرآیین و دانشگاهی انجام پذیرفته است. به راستی، اگر در‌ایستایی و پایایی او در این خواست نمی‌بود، این دفترِ دیگرسان و نابیوسان از شاهنامه فراهم نمی‌شد و هم‌اکنون، در برابر خواننده‌ خواستار، نهاده نمی‌شد. اگر این دفتر سودمند و کارآمد بیفتد و تلاشی ارزنده و برازنده فرادیدآید، در فراپیش نهادن و به دست دادن متنی سخته‌تر و سُتوارتر و ستوده‌تر از این نامه نامی بامی گرامی، ارج و ارزی خواهد بود آن را که نخست بدین همکار بازمی‌گردد؛ همکاری که از دوستاران و ارجگزاران شاهنامه است؛ سپس به نویسنده این جستار که این چاپ نوپدید از شاهنامه، با توش و تلاش و کاوِش و کنکاش او، فراهم آورده شده است و ارمغان داشته: شاهکاری شگرف و شگفت و همواره شکفته و شاداب که جهان جاودانه و جادوانه فرهنگ و منش ایرانی را، به گونه‌ای بنیادین و نهادین، برین و گوهرین، تنها در آن می‌توان بازیافت و به یک‌بارگی و آشکارگی، شناخت: جهانی که هرکس بدان راه برده است، به ناچار و حتا بر کامه خویش، بدان دل سپرده است و هرگز از فسون فسانه رنگش رهایی نیافته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران