شماره امروز: ۵۴۷

رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هشدار داد

تعادل|رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به پیک سوم کرونا و با بیان اینکه این روزها چیزی به اسم سرماخوردگی…

بیشتر