شماره امروز: ۵۴۷

| | |

به‌طور کلی مصوبات جدید بازار سرمایه در راستای تقویت تقاضا است و به یک نوعی عرضه سهام را محدودتر می‌کند.

احمد اشتیاقی

به‌طور کلی مصوبات جدید بازار سرمایه در راستای تقویت تقاضا است و به یک نوعی عرضه سهام را محدودتر می‌کند. برای مثال در گذشته صندوق‌های با درآمد ثابت براساس مصوبه گذشته خود الزامی به دارا بودن سهام نداشتند و دارایی سهام اختیاری بود. درحال حاضر مطابق بر مصوبه جدید شورای عالی بورس گزینه خرید اختیاری به خرید اجباری تبدیل شده و حداقل باید 15 درصد سهام داشته باشند. کارکرد الزام و مصوبه جدید این است که تا حد قابل توجهی عرضه را کاهش می‌دهد و تقاضا در بازار را افزایش می‌دهد که این روزها مشکل اصلی بازار همین موضوع است و ما ضعف تقاضا و فشار فروش داریم. بنابراین هر مصوبه‌ای که بتواند تقاضا را تقویت و عرضه را محدودکند به یک نوعی می‌تواند گره‌گشا باشد و حالا همین طور مجوزهایی که در خصوص سقف صندوق‌ها ارایه دهند، می‌توانند صندوق‌ها منابع جدیدی جذب کنند و 15 درصد از منابع جدید را به بازار سرمایه برای خرید سهام بیاورند. همه این موارد در راستای تقویت تقاضای بازار است. درحقیقت از این قبیل تصمیمات در بازار موثر است و هر تصمیمی و اتفاقی که بتواند به نوعی خرید را در بازار تقویت کند این می‌تواند برای بازاری که امروز زیر ارزش ذاتی خود معامله می‌شود و عمدتا هم ناشی از کسری نقدینگی و نبود تقاضای موثر است به بازار کمک کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران