شماره امروز: ۵۴۷

نقدینگی یک تریلیون و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان شد

| کدخبر: 116598 | |

در پایان آذر ماه امسال بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به رقم 58هزار و 840 میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل 2230 میلیارد تومان رشد داشته و در مقایسه آذر ماه سال گذشته 125‌درصد رشد نشان می‌دهد.

گروه بانک و بیمه|

 در پایان آذر ماه امسال بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به رقم 58هزار و 840 میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل 2230 میلیارد تومان رشد داشته و در مقایسه آذر ماه سال گذشته 125‌درصد رشد نشان می‌دهد.

به گزارش «تعادل»، براساس آمارهای خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های نظام بانکی در پایان آذر ماه امسال، دارایی خارجی بانک مرکزی 370 هزار و 140 میلیارد تومان است.  این رقم نسبت به پایان سال گذشته 9.1‌درصد و در مقایسه با آذر ماه سال گذشته 10.4‌درصد رشد کرده است.  بدهی دولت به بانک مرکزی با 39.9‌درصد رشد نسبت به 9 ماهه امسال و 8‌درصد افزایش در یک سال منتهی به آذر ماه سال جاری 38 هزار و 300 میلیارد تومان درج شده است. اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی با 17.1‌درصد کاهش 25 هزار و 50 تومان است.  بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 113 هزار و 70 میلیارد تومان محاسبه شده که در مقایسه با پایان سال گذشته 13.4‌درصد و در یک سال منتهی به آذر ماه امسال 26.3‌درصد رشد داشته است.  سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی 146 هزار و 550 میلیارد تومان شده است که در مدت 9ماهه سال جاری 16.9‌درصد رشد نشان می‌دهد.  رقم سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی هم 35 هزار و 360 میلیارد تومان درج شده که در سال جاری 5.3‌درصد کاهش یافته است.  همچنین بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری دولتی 50 هزار و 450 میلیارد تومان است. این بدهی در مدت 9ماهه امسال 15.7‌درصد افزایش داشته است.  در مقابل بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی به 11 هزار و 120 میلیارد تومان رسیده که این رقم در یک سال منتهی به آذر ماه امسال 45‌درصد و در 9 ماهه امسال 7.5‌درصد کاهش نشان می‌دهد.  سپرده بخش غیردولتی نزد این بانک‌ها 279 هزار و 290 میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 22.9‌درصد و در 12 ماه منتهی به آذر ماه امسال 35‌درصد رشد داشته است.  مانده تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به بخش غیردولتی 162 هزار و 370 میلیارد تومان است.   در بخش بانک‌های تخصصی دولتی، بدهی بخش دولتی به این بانک‌ها 51 هزار و 450 میلیارد تومان است. این میزان، نسبت به آذر ماه سال گذشته 8.9‌درصد و در مقایسه با پایان سال گذشته 12.2‌درصد رشد داشته است.  بدهی‌ بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی با کاهش 12.8درصدی در 9 ماهه امسال به 43 هزار و 110میلیارد تومان رسیده است. رقم بدهی در یک سال منتهی به آذر ماه امسال 26.2‌درصد کاهش یافته است.  حجم کل سپرده‌های بخش غیردولتی در این بانک‌ها 144 هزار و 180 میلیارد تومان است. این رقم نسبت به ابتدای سال 21.2‌درصد رشد داشته است. همچنین سپرده بخش دولتی نزد بانک‌های تجاری دولتی 12 هزار و 860میلیارد تومان است.  مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های تخصصی به بخش غیردولتی 223 هزار و 700 میلیارد تومان است که در سال جاری فقط 8.5‌درصد رشد داشته است.  سپرده‌های بخش غیردولتی بانک‌های خصوصی 86 هزار و 680 میلیارد تومان در پایان‌ آذر ماه امسال گزارش شده است. این سپرده‌ها در 9 ماهه امسال 13.7‌درصد و در 12 ماهه منتهی به آذر ماه امسال 18.9‌درصد رشد نشان می‌دهد.  اما بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا آذر ماه با 53.9‌درصد رشد به 58هزار و 840 میلیارد تومان رسیده است. این رقم در یک سال اخیر 125‌درصد افزایش یافته است.  مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی به بخش غیردولتی 630 هزار و 110 میلیارد تومان است که در 9ماهه امسال 10.4‌درصد رشد داشته است.  بانک مرکزی نقدینگی در آذرماه سال جاری را بیش از یک هزار و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته 15.3‌درصد رشد داشته است.  بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در آذر ماه سال جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۴۴۵هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته، 15.3‌درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲‌درصد افزایش نشان می‌دهد.  حجم پول در این دوره به 1734.4هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به آذر ماه سال گذشته 12.6 و نسبت به اسفندماه سال گذشته 6.4‌درصد رشد یافته است. میزان شبه پول در گزیده‌های آماری منتشر شده در آذر ماه سال جاری به 12715.7هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه گذشته 16.6درصد رشد داشته است.  بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی را در آذر ماه سال جاری 10161.8هزار میلیارد ریال اعلام کرده که به نسبت اسفندماه سال گذشته 10.7‌درصد و به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۷‌درصد افزایش نشان می‌دهد.  براساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در آذر ماه امسال 6609.3هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17.7‌درصد افزایش و نسبت به اسفندماه ۹۵، 13.5درصد رشد یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۵۵۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به آذر ماه سال ۹۵ به میزان 21.8درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته 16.1رشد نشان می‌دهد.  جداول گزیده‌های آماری منتشر شده نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آذر ماه سال جاری به 3701.4هزار میلیارد ریال رسیده که افزایشی 9.1درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵ داشته است؛ این رقم در مقایسه با آذر ماه ۹۵ نیز به 10.4‌درصد افزایش یافته است.  میزان اسکناس و مسکوک دراختیار بانک مرکزی در آذر ماه ۹۶، 74.8هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به اسفندماه 49.3‌درصد و نسبت به آذر سال گذشته 20.5درصد رشد نشان می‌دهد.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آذر ماه رقم 633.5هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد که نسبت به اسفندماه گذشته ۱۰‌درصد و نسبت به آذر ماه سال گذشته ۱۴‌درصد رشد داشته است.  بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آذر ماه سال جاری 1130.7هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته 13.4درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7.9درصد افزایش یافته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران