شماره امروز: ۵۴۷

رسانه های نوین در اختیار فردیت

وقتی دنیای واقعی خود را خالی از تحسین و مملو از تلخی‌های زندگی می‌دانیم، ترجیح فردِ خودپسند، بازگشت به فضایی است که…

بیشتر