شماره امروز: ۵۴۷

ورشو و بوداپست نگران تجدیدنظر بروکسل در تخصیص بودجه

اتحادیه اروپا خود را برای یکی از بزرگ‌ترین درگیری‌ها آماده می‌کند؛ درگیری بر سر بودجه بلندمدت این بلوک. کمیسیون…

بیشتر