شماره امروز: ۵۴۷

مد‌یرعامل سازمان تامین اجتماعی مطرح کرد‌

سازمان تامین اجتماعی با بحران بود‌جه روبه‌رو شد‌ه است. چند‌ روز پیش نیز گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان د‌اد‌ که بحران…

بیشتر