شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» وضعیت آمارهای صنعتی استان تهران در سال 1397 را بررسی می‌کند

| | |

داده‌های آماری از وضعیت صنایع استان تهران در سال 1397 منتشر شد. برپایه آمارهای منتشر شده،

تعادل|

داده‌های آماری از وضعیت صنایع استان تهران در سال 1397 منتشر شد. برپایه آمارهای منتشر شده، بررسی آخرین وضعیت فعالیت صنعتی استان‌ها در سال 1397، حکایت از آن دارد که در سال گذشته، حدود 959 جواز تاسیس و 403 پروانه بهره‌برداری در بخش صنعت تنها در استان تهران صادر شده است. این آمارها نشان می‌دهد، 5.6 درصد از کل اشتغال ایجاد شده در کشور در سال گذشته به واسطه مجوزهای تاسیس صادره در استان تهران بوده است. اما سهم استان تهران از سرمایه‌گذاری‌ها در سال 97 چقدر بوده است؟ بر پایه آمارهای مذکور، سهم استان تهران از سرمایه‌گذاری‌ها در طرح‌های مصوب هیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1397 حدود 9 درصد بوده است. در عین حال، داده‌های آماری از وضعیت تامین مالی بنگاه‌ها در سال 97 نشان از آن دارد که تا پایان سال گذشته حدود 3.2 هزار میلیارد تومان به 2144 بنگاه تولیدی کوچک و متوسط پرداخت شده است. به این ترتیب، حدود 14 درصد از مجموع ارزش پرداختی بانک‌ها برای تامین مالی بنگاه‌ها به استان تهران اختصاص یافته است.

 صنعت و معدن استان تهران به روایت آمار

بررسی داده‌های آماری از صدور «مجوز‌های صنعتی» در استان تهران حکایت از آن دارد که در این استان در سال 1397 حدود 959 جواز تاسیس در بخش صنعت صادر شده که نسبت به سال 1396، رشد 8 درصدی را نشان می‌دهد. به این ترتیب، سهم جوازهای تاسیس صادره استان تهران از کل جوازهای تاسیس صادره کشور در سال 1397 حدود 3.9 درصد بوده است.

علاوه بر این، رصد این آمارها نشان می‌دهد، پیش بینی سرمایه مورد نیاز برای جوازهای تاسیس در استان تهران در سال 1397، حدود 4.5 هزار میلیارد تومان بوده که افزایش 43 درصدی نسبت به سال قبل داشته است. از دیگرسو، پیش بینی اشتغال در مجوزهای صادر شده در سال 1397 برای استان تهران حدود 30.8 هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل افزایش 16.6 درصدی داشته است. به این ترتیب، 5.6 درصد از اشتغال کل ایجاد شده در کشور در سال گذشته، به واسطه صدور مجوزهای تاسیس در استان تهران بوده است.

کنکاش‌های معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از داده‌های آماری منتشر شده از سوی وزارت صنعت، حکایت از آن دارد که در سال 1397 تعداد 403 فقره «پروانه بهره‌برداری» برای واحدهای صنعتی استان تهران صادر شده که نسبت به سال 1396 افت 12.4 درصدی را نشان می‌دهد. این اما در حالی است که بر خلاف استان تهران، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادره و سرمایه‌گذاری مورد نیاز آن در کل کشور در سال 1397 نسبت به سال 1396 افزایش داشته است. با این وجود، 6.5 درصد از تعداد کل پروانه‌های بهر‌برداری کشور و 2.2 درصد از سرمایه‌گذاری روی پروانه بهره‌برداری در سال 1397 متعلق به استان تهران است. همچنین حدود 5 درصد از اشتغال ایجاد شده به واسطه پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در این سال به استان تهران تعلق دارد.

از دیگر سو، در بازه زمانی مورد اشاره، از مجموع 403 فقره «پروانه بهره‌برداری» صادر شده در استان تهران تعداد 154 فقره معادل 38.2 درصد مربوط به پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی و 249 فقره معادل 61.8 درصد متعلق به پروانه‌های بهره‌برداری توسعه‌ای بوده است.اما با وجود تخصیص تعداد کمتر پروانه بهره‌برداری به واحدهای صنعتی جدید در استان تهران در سال 1397، 61.9 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی و 38 درصد از آن نیز در پروانه‌های بهره‌برداری توسعه‌ای صورت گرفته است.

دیگر داده‌های آماری منتشر شده در بخش معدن اما حاکی از آن است که در سال 1397 تنها دو پروانه اکتشاف برای بخش معدن استان تهران صادر شده که نسبت به سال قبل از آن، 60 درصد کاهش را نشان می‌دهد. به این ترتیب، سهم پروانه‌های اکتشاف استان تهران از کل کشور بسیار ناچیز و معادل 3.5 درصد گزارش می‌شود. بر پایه همین آمارها، گواهی اکتشاف در استان تهران در سال 1397 نیز معادل 5 فقره بوده که 0.7 درصد از کل گواهی اکتشاف کشور را به خود اختصاص داده است. هزینه عملیات اکتشافی در سال 1397 در استان تهران نیز حدود 200 میلیون تومان گزارش می‌شود که نسبت به 470 میلیون تومان هزینه عملیات اکتشافی در سال 1396 حدود

57 درصد کاهش رانشان می‌دهد.با این حال، در سال 1397 تعداد 14 معدن در استان تهران بهره‌برداری شده که نسبت به سال 1396 تعداد 2 معدن بیشتر مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. به این ترتیب، میزان استخراج اسمی از معادن استان تهران در سال 1397 با کاهش 2.5 درصدی نسبت به سال 1396 به 1391 هزار تن رسیده است. از دیگرسو، اشتغال ایجاد شده در استان تهران در بخش بهره‌برداری معدن در سال 1397 تعداد 157 نفر بوده که نسبت به سال 1396، حدود 34.2 درصد افزایش داشته است.

   سهم تهران از جانمایی اصناف

اطلاعات آماری اما از روند صدور مجوزهای صنفی در سال 1397 نشان می‌دهد، در سال گذشته حدود 61 هزار فقره مجوز صنفی در استان تهران صادر شده که 13.6 درصد از مجوزهای صنفی کل کشور را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب، تعداد مجوزهای صنفی استان تهران در سال 1397 نسبت به سال 1396 افزایش 2 درصدی را نشان می‌دهد. بر پایه همین آمارها، تا پایان سال 1397، حدود 438 اتحادیه صنفی در استان تهران مشغول به کار بوده‌اند که حدود 6 درصد از اتحادیه‌های صنفی کل کشور را به خود اختصاص داده است.حدود 335 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب تا پایان سال 1397 در استان تهران وجود دارد که سهم 14.6 درصدی از کل واحدهای صنفی دارای پروانه کسب کشور را به خود اختصاص داده‌اند. از این میان، حدود 21 درصد آنها واحدهای صنفی تولیدی، 12 درصد خدمات فنی، 48 درصد توزیعی و 19 درصد خدماتی هستند. در میان واحدهای صنفی دارای پروانه کسب، 19 درصد از واحدهای صنفی خدماتی کل کشور و 16 درصد از واحدهای صنفی تولیدی کل کشور در استان تهران واقع شده‌اند. علاوه بر این از مجموع واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در استان تهران 72.3 درصد واحدها مجهز به کارتخوان، 23 درصد مجهز به ترازوی دیجیتال و 42 درصد مجهز به صندوق مکانیزه هستند.

 افت و خیز کارت‌های بازرگانی صادره

در بخش دیگری از این گزارش، داده‌های آماری منتشر شده از وضعیت کارت‌های بازرگانی در سال 1397، حاکی از آن است که در سال گذشته حدود 2.5 هزار کارت بازرگانی در اتاق تهران صادر شده که تعداد 304 فقره آن در اسفند ماه بوده است. این ارقام نشان از آن دارند که صدور کارت بازرگانی اتاق تهران در سال 1397 نسبت به سال 1396 با کاهش 25 درصدی مواجه شده است. در حالی که افت صدور کارت بازرگانی برای کل اتاق‌های کشور حدود

6 درصد بوده است. با این حال، آمارها گویای آن است که حدود 32 درصد از کارت‌های بازرگانی صادره در کل کشور در سال 1397 توسط اتاق بازرگانی تهران صادر شده است.

از سوی دیگر، آمارهای مربوط به کارت‌های بازرگانی تمدید شده نشان می‌دهد، در سال 1397 حدود 9.5 هزار کارت بازرگانی توسط اتاق تهران تمدید شده که رشد حدود 4 درصدی نسبت به سال 1396 داشته است. تمدید کارت بازرگانی در استان تهران در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه 1397 اندکی کاهش داشته در حالی که در کل کشور این مقدار با افزایش حدود 16 درصدی روبرو شده است. آمارها همچنین نشان می‌دهد که در سال 1397 تعداد 25.4 هزار فقره گواهی امضای الکترونیکی در اتاق بازرگانی تهران صادر شده که نسبت به سال 1396 حدود 10.7 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که افزایش گواهی امضای الکترونیکی در کل کشور در سال 1397 نسبت به سال قبل آن حدود 43 درصد بوده است. با این حال، حدود 23 درصد از گواهی‌های امضای الکترونیکی صادره در کل کشور در سال 1397 متعلق به اتاق بازرگانی تهران بوده است.

 جذب سرمایه وتامین مالی بنگاه‌ها

از دیگرسو، روند سرمایه‌گذاری‌ها در سال گذشته نشان می‌دهد، در سال 1397 حدود 99 میلیون دلار طرح مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی در استان تهران تصویب شده است. سهم ارزش طرح‌های مصوب استان تهران از کل طرح‌های مصوب هیات سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال 1397 حدود 9 درصد است. در میان طرح‌های مصوب هیات سرمایه‌گذاری، دو طرح «فروش خدمات گردشگری در فضای مجازی از طریق سایت الکترونیکی Snap trip » و «ارایه خدمات حمل ونقل شهری و کرایه پیک موتوری و وانت از طریق اپلیکیشن Snap- Box » بیشترین سهم از مجموع هزینه سرمایه‌گذاری استان تهران در طرح‌های مصوب را به خود اختصاص داده‌اند.اما داده‌های آماری مربوط به تامین مالی بنگاه‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال 1397 تعداد 190 بنگاه کوچک، متوسط و طرح

نیمه تمام (با پیشرفت بالای 60 درصد) در استان تهران برای تامین مالی ثبت نام کرده‌اند که از این میان، تعداد 124 طرح یا بنگاه از طریق ستاد تسهیلات اقتصاد مقاومتی در این استان، برای تامین مالی به بانک معرفی شده‌اند. اما اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صنعت نشان می‌دهد، تنها 30 طرح یا بنگاه موفق به دریافت منابع مالی از بانک‌ها شده‌اند.

از طرف دیگر تا پایان سال 1397 در استان تهران، تعداد 2036 طرح یا بنگاه برای تامین مالی مستقیما به بانک‌ها مراجعه کرده و حدود 3 هزار میلیارد تومان تامین مالی شده‌اند. همچنین تعداد 78 طرح و بنگاه که از سال 1396 در نوبت تامین مالی بودند، حدود 107 میلیارد تومان تا پایان سال 1397 تامین مالی شده‌اند.در مجموع تا پایان سال 1397 در استان تهران، مبلغ حدود 3.2 هزار میلیارد تومان به 2144 طرح نیمه تمام یا بنگاه تولیدی کوچک و متوسط پرداخت شده است. در عین حال، از مجموع ارزش پرداختی بانک‌ها برای تامین مالی بنگاه‌ها یا طرح‌های نیمه‌تمام در کل کشور، حدود 14 درصد به استان تهران پرداخت شده است. علاوه بر این، اطلاعات آماری از صدور ضمانتنامه‌ها نیز نشان از آن دارد که 2 درصد از تعداد ضمانتنامه‌های صادره صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک کل کشور در سال 1397 در استان تهران بوده است. اما با این وجود، آمارها گویای آن است که تعداد ضمانتنامه‌های صادره صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک استان تهران در سال 1397 نسبت به سال 1396 با کاهش شدید حدود 86 درصدی مواجه شده است. از دیگر سو، بر پایه همین آمارها، ارزش ضمانتنامه‌های صادره از سوی صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک استان تهران نیز در سال 1397 نسبت به سال 1396 افت 65 درصدی را نشان می‌دهد.

Taadol-06

Taadol-06

 

Taadol-06

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران