شماره امروز: ۵۴۷

چرا نظر اتاق بازرگانی چندان مورد تأیید بخش خصوصی نیست؟

اصطلاحی رایج است که اتاق بازرگانی را خصوصی‌ترین بخش دولت و دولتی‌ترین بخش خصوصی می‌نامد

بیشتر