شماره امروز: ۵۴۷

در نشست کمیته ماده 12 مطرح شد

بررسی پیشنهاد واگذاری تدریجی مسوولیت احیای معادن بعد از پایان بهره‌برداری به معدن کار در کارگروهی تخصصی با حضور…

بیشتر