شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شرکت معدنی دماوند گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

     فروش «کدما» کاهشی شد

شرکت معدنی دماوند گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.درآمد ماهیانه شرکت در فروردین ماه امسال ۷۸۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به اسفند ماه ۹۹ کاهش ۹۹درصد داشته است. مقایسه فروش این شرکت در فروردین ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۵۹درصد کاهش یافته است. مقدار ۱۰۰درصد از درآمد «کدما» از طریق فروش داخلی بوده است.شرکت معدنی دماوند از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۷۸۴ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ افت ۵۹درصد داشته است.

     فروش بیشتر «وسبحان»

شرکت سرمایه‌گذاری سبحان با سرمایه ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ را حسابرسی نشده منتشر کرد.شرکت سرمایه‌گذاری سبحان با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۳۶۸ میلیارد و ۵۰۵ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۴۰۹ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت تغییری نکرد. درحالی که ارزش شرکت سرمایه‌گذاری سبحان نیز با کاهش ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال معادل ۴۰۱ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال محاسبه شد.«وسبحان» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۱۱۲ میلیارد و ۳۸۴ میلیون ریال به مبلغ ۱۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۲ میلیارد و ۵۱۶ میلیون ریال سود کسب کرد .

شرکت سرمایه‌گذاری سبحان طی دوره یک ماهه منتهی به فروردین ماه سهام هیچ شرکت بورسی را خریداری نکرد.

     افزایش ارزش «سمگا»

گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران با سرمایه ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ را حسابرسی نشده منتشر کرد.گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۳۴۲ میلیارد و ۵۶۵ میلیون ریال و ارزش بازار معادل یک هزار و ۲۴۴ میلیارد و ۴۸۸ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۱۶۹ میلیارد و ۴۹۶ میلیون ریال به یک هزار و ۵۱۲ میلیارد و ۶۱ میلیون ریال رسید. ارزش گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران نیز با افزایش ۴۰ میلیارد و ۴۳۷ میلیون ریال معادل یک هزار و ۲۸۴ میلیاردو ۹۲۵ میلیون ریال محاسبه شد.«سمگا» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۳ میلیارد و ۸۰۹ میلیون ریال به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۸۶ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۲۲۳ میلیون ریال زیان کسب کرد . گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران طی دوره یک ماهه منتهی به فروردین ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۷۳ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال خریداری کرد.

     افزایش فروش «خودرو»

شرکت ایران خودرو با سرمایه ۳۰۱ هزار و ۶۵۶ میلیارد و ۶۸ میلیون ریال گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به پایان ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد. شرکت ایران خودرو در دوره یک ماهه یاد شده، معادل ۴۴ هزار و ۷۳۱ میلیارد و ۶۹۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است.بررسی آمار تولید و فروش این شرکت نشان می‌دهد در این دوره «گروه پژوه» با تولید ۲۴ هزار و ۷۲۹ دستگاه در صدر بیشترین تولید در بین محصولات شرکت ایران خودرو قرار داشته است. در این دوره یک ماهه، همین محصول با فروش ۲۸ هزار و ۴۲۲ دستگاه در صدر فروش‌های فروردین ماه «خودرو» قرار گرفت. لازم به ذکر است شرکت ایران خودرو در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹، معادل ۳ هزار و ۸۶۳ میلیار و ۵۳۸ میلیون ریال فروش داشته است.

     ارزش بازار «وساپا» افزایش یافت

گروه سرمایه‌گذاری سایپا با سرمایه ۱۰ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ را حسابرسی نشده منتشر کرد.گروه سرمایه‌گذاری سایپا با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۴ هزار و ۲۷۴ میلیارد و ۳۴۵ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۷۴ هزار و ۳۲۵ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۵۳۲ میلیارد و ۸۱۵ میلیون ریال به ۱۴ هزار و ۸۰۷ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال رسید. ارزش گروه سرمایه‌گذاری سایپا نیز با افزایش ۲ هزار و ۶۶۲ میلیارد و ۷۸۷ میلیون ریال معادل ۱۷ هزار و ۹۹۴ میلیارد و ۲۴۳ میلیون ریال محاسبه شد. «وساپا» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۲۸ میلیارد و ۶۴۵ میلیون ریال به مبلغ ۱۲۰ میلیارد و ۲۰۱ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۹۱ میلیارد و ۵۵۶ میلیون ریال سود کسب کرد .گروه سرمایه‌گذاری سایپا طی دوره یک ماهه منتهی به فروردین ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۵۶۱ میلیارد و ۴۶۰میلیون ریال خریداری کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران