شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سایت کدال یکی از مهم‌ترین نیازهای بورس بازان محسوب می‌شود و برخی از اطلاعیه‌های کدال طی روزهای اخیر به روز شد و اطلاعات حاصله از برخی نمادها بدین شرح است:

سایت کدال یکی از مهم‌ترین نیازهای بورس بازان محسوب می‌شود و برخی از اطلاعیه‌های کدال طی روزهای اخیر به روز شد و اطلاعات حاصله از برخی نمادها بدین شرح است: 

شرکت بورس انرژی ایران با نماد «انرژی»افزایش سرمایه ٢٠٠درصدی از محل سود انباشته و سایر اندوخته‌ها را تصویب کرد.

سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امیدبا نماد «گوهران»: حسابرس افزایش سرمایه۶٢درصدی از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی، مطالبات حال شده و سود انباشته را تایید کرد.

سیمان باقران با نماد «سباقر»تسویه بخشی از اصل بدهی تسهیلات بانک ملی را ٧درصد نسبت به کل دارایی و ٢١درصد کل فروش در سال مالی قبل اعلام کرد.

شرکت دشت مرغاب با نماد «غدشت»طی گزارش ۹ماهه منتهی به اسفند ٩٩ خود با ثبت فروش ۴۴۷میلیارد تومانی، به ازای هر سهم سودی بالغ بر ۶۳۶۴ریال ساخته است. همچنین سودآوری شرکت نسبت به دوره مالی مشابه سال گذشته بیش از ۳۸۰درصد رشد داشته است.

شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین با نماد «توسن» در ٣ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ حدود ۵٨میلیارد تومان درآمد داشت که ٣٠میلیارد تومان متعلق به اسفند ماه می‌باشد. همچنین توسن، برای هر سهم ٣١ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ٩٢درصدی داشته است.

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نماد «شستا» در ٩ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ با سرمایه ١۴٢٠٠میلیارد تومان، ۵٩٧ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است. گفتنی است در این دوره درآمد سود سهام ١٢٣درصد و سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها با افزایش ١١٣درصدی به هشت هزار و ۶۸۰میلیاردتومان رسیده است. همچنین سود خالص ٩ماهه حدود هشت هزار و ۴۷۰میلیارد تومان می‌باشد.شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران با نماد «دکپسول»در ١٢ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣٧٩٣ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٢٠٩درصدی داشته است.

شرکت پست بانک ایران با نماد «وپست» در ١٢ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢١١٨ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۶٠٣درصدی داشته است.شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان با نماد «زگلدشت»در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ با سرمایه ٧٠میلیارد تومان برای هر سهم ۵٩۶ریال سود محقق کرد، که با احتساب افزایش سرمایه، ٢۵درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.

شرکت موتوژن با نماد «بموتو»در ۶ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ مبلغ ۴۵٨٩ریال سود محقق کرده است که ١۵۵درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. در این دوره درآمدهای عملیاتی ٧٧درصد و سود عملیاتی ١۶٣درصد رشد داشته است.شرکت سیمرغ با نماد «سیمرغ» در ٣ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۶۶١ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٣۵١درصدی داشته است.شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان صنعت برق «وبرق»در منطقه زنجان و قزوین در ۶ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٧ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل کاهش ٣۶درصدی داشته است.

شرکت عمران و توسعه فارس «ثفارس»در ۶ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٩١ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٩۴درصدی داشته است.شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل با نماد «ثنوسا»در ۶ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٩٨ریال زیان محقق کرد، که در دوره مشابه قبل ٨٩ریال سود بود.

شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران با نماد «وصنا»در ٣ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۶٣۴ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ٢۵۵درصدی داشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران