شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سایت کدال یکی از مهم‌ترین نیازهای بورس بازان محسوب می‌شود و برخی از اطلاعیه‌های کدال دراولین روز هفته بدین شرح است:

سایت کدال یکی از مهم‌ترین نیازهای بورس بازان محسوب می‌شود و برخی از اطلاعیه‌های کدال دراولین روز هفته بدین شرح است:  شرکت شرکت ذوب اصفهان با نماد «فروی»در اسفند ماه تا حدودی عملکرد نامناسبش در بهمن ماه را جبران کرد و به فروش ۸۹حدود ۹۰میلیارد تومانی دست یافت. این نماد معاملاتی در ۱۲ ماهه سال مالی ۹۹، حدود ۵۴۰میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰درصد رشد داشته است. شرکت پتروشیمی نوری با نماد«نوری»در ١٢ماهه منتهی به اسفند سال ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٣٧هزار و ٨۵۰میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵هزار و ٢۵٣میلیارد تومان آن مربوط به اسفند ماه می‌باشد. گفتنی‌است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٢ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۶درصد رشد داشته است.فروش اسفند ماه بیشترین مبلغ فروش ماهانه شرکت می‌باشد. شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس با نماد «غفارس» در ١٢ماهه منتهی به اسفند سال ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ۶٩۵میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٨۵میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٢ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣٢درصد رشد داشته است. شرکت نفت سپاهان با نماد «شسپا» در ١٢ماهه منتهی به اسفند سال جاری از فروش محصولات خود هفت هزار و ۱۷۵میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٨٣٠میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٢ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵١درصد رشد داشته است. شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران با نماد «مادیرا» در ١٢ماهه منتهی به اسفند سال جاری از فروش محصولات خود ٢هزار و ۲۳۰میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١۵۶میلیارد تومان آن مربوط به اسفند ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٢ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶٧درصد رشد داشته است. شرکت تولید نیروی برق دماوند با نماد «دماوند» در ١٢ماهه منتهی به اسفند سال ١٣٩٩ از فروش محصولات خود حدود ۷۸۵میلیارد تومان درآمد کسب نمود، که از این مبلغ ۴٣میلیارد تومان آن مربوط به اسفند ماه می‌باشد. گفتنی است فروش دوره مشابه سال قبل ٧۴٠میلیارد تومان بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران