شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«ونوین» به سود رسید: بانک اقتصاد نوین در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۳۵ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که زیان هر سهم ۶۸ ریال اعلام شده بود، حکایت از سودسازی در دوره یاد شده دارد.

  «ونوین» به سود رسید:  بانک اقتصاد نوین در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۳۵ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که زیان هر سهم ۶۸ ریال اعلام شده بود، حکایت از سودسازی در دوره یاد شده دارد.

به گزارش سنا، بانک اقتصاد نوین با سرمایه ۳۰ هزار و ۴۲۵ میلیارد و ۷۳۴ میلیون ریال صورت‌های مالی ۳ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بانک اقتصاد نوین در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و ۶۰ میلیارد و ۱۶۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد.

این شرکت بورسی زیان انباشته پایان سال را با کاهش ۳۶ درصدی نسبت به سال گذشته،

۵ هزار و ۳۸۶ میلیارد و ۲۹۶ میلیون ریال اعلام کرده است. «ونوین» در دوره ۳ ماهه نخست سال مالی منتهی به اسفند ۹۸، به صورت حسابرسی شده، مبلغ یک هزار و ۹۸۱ میلیارد و ۹۷۷ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۶۵ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

  سود هر سهم «شپارس» تغییر چندانی نداشت:  شرکت بین‌المللی محصولات پارس در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۴۹۹ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۴۶۵ ریال اعلام شده بود، تنها ۷ درصد افزایش داشته است. شرکت بین‌المللی محصولات پارس با سرمایه ۵۱۵ میلیارد ریال، صورت‌های مالی

 ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت بین‌المللی محصولات پارس در دوره یاد شده، مبلغ ۲۵۶ میلیارد و ۹۶۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۴۹۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه گذشته، حکایت از افزایش ۷ درصدی در سود هر سهم دارد.

«شپارس» در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به شهریور ۹۸، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲۳۹ میلیارد و ۶۰۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۴۶۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین بر اساس این گزارش، شرکت بین‌المللی محصولات پارس در برآورد خود از نرخ فروش محصولات در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ اعلام کرده است: در صورتی که نوسان قابل ملاحظه‌ای در عوامل موثر بر قیمت تمام شده صورت نگیرد، تغییر نرخ فروش صرفأ تابع تغییرات تخفیفات خواهد بود.

  سود هر سهم «جم» تغییر چندانی نداشت:  شرکت پتروشیمی جم در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۶۰۴ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۶۲۹ ریال اعلام شده بود، از کاهش ۴ درصدی برخوردار است.

شرکت پتروشیمی جم با سرمایه ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۳ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت پتروشیمی جم در دوره یاد شده، مبلغ ۸ هزار و ۳۳۷ میلیارد و ۲۶۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۶۰۴ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۴ درصدی برخوردار است.

 «جم» در دوره ۳ ماهه نخست سال مالی منتهی به اسفند ۹۸، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۸ هزار و ۶۷۸ میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۶۲۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین بر اساس این گزارش، شرکت پتروشیمی جم در برآورد خود از نرخ فروش محصولات در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ اعلام کرده است: نرخ فروش محصولات شرکت پتروشیمی جم طبق قراردادهای فیمابین با مشتریان خارجی و فروش محصولات داخلی از طریق بورس کالا و نشریه بین‌المللی ICIS است.

  سود هر سهم «وایران» افزایشی بود:  شرکت لیزینگ ایرانیان در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۱۳۹ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۶۸ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۵۰۶ درصدی برخوردار است.

شرکت لیزینگ ایرانیان با سرمایه یک هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۳ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت لیزینگ ایرانیان در دوره یاد شده، مبلغ ۱۳۸ میلیارد و ۶۴۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۳۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۵۰۶ درصدی برخوردار است. این شرکت بورسی سود انباشته پایان سال را با افزایش ۹۵ درصدی نسبت به سال گذشته ۱۷۶ میلیارد و ۳۵۷ میلیون ریال اعلام کرده است. «وایران» در دوره ۳ ماهه نخست سال مالی منتهی به اسفند ۹۸، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۹۸ میلیارد و ۴۴۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۶۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران