شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«ونوین» به سود رسید: بانک اقتصاد نوین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۴۶ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که زیان هر سهم ۱۴۹ریال اعلام شده بود،

  «ونوین» به سود رسید: بانک اقتصاد نوین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۴۶ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که زیان هر سهم ۱۴۹ریال اعلام شده بود، از سودسازی در هر سهم حکایت دارد. در گزارش حسابرسی نشده بانک اقتصاد نوین، سود هر سهم ۲۶ ریال اعلام شده بود. بانک اقتصاد نوین با سرمایه ۱۳ هزار و ۱۳۱ میلیارد ریال، صورت‌ مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. بانک اقتصاد نوین در دوره یاد شده، مبلغ ۶۰۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۴۶ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد. لازم به ذکر است در صورت مالی حسابرسی شده دوره مذکور نسبت به گزارش حسابرسی نشده بانک اقتصاد نوین، افزایش ۲۰ ریالی در سود هر سهم مشاهده می‌شود. «ونوین» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ یک هزار و ۹۵۹ میلیارد و ۹۰۹ میلیون ریال زیان خالص داشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران