شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نگاهی به عملکرد مالی ۱۲ ماهه «فولاژ»: شرکت فولاد آلیاژی ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ (به صورت حسابرسی شده)، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۲۴۰ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۸۴۵ ریال اعلام شده بود،

   نگاهی به عملکرد مالی ۱۲ ماهه «فولاژ»:  شرکت فولاد آلیاژی ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ (به صورت حسابرسی شده)، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۲۴۰ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۸۴۵ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۴۷ درصدی برخوردار است.

این شرکت بورسی، در صورت‌های مالی حسابرسی نشده، سود هر سهم را یک هزار و ۱۵۶ ریال اعلام کرده بود.

به گزارش سنا، شرکت فولاد آلیاژی ایران با سرمایه ۶ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت فولاد آلیاژی ایران در دوره یاد شده، مبلغ ۷ هزار و ۴۳۸ میلیارد و ۴۳۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۲۴۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۴۷ درصدی برخوردار است.

لازم به ذکر است در صورت مالی حسابرسی شده دوره مذکور نسبت به گزارش حسابرسی نشده شرکت فولاد آلیاژی ایران، افزایش ۹۴ ریالی در سود هر سهم مشاهده می‌شود.

«فولاژ» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۳هزار و ۶۹۰ میلیارد و ۲۳۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۸۴۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین براساس این گزارش، شرکت فولاد آلیاژی ایران در صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، سود هر سهم را با افزایش ۸۹ درصدی نسبت به سال گذشته، یک هزار و ۳۹۸ ریال و سود خالص را ۸ هزار و ۳۸۵ میلیارد و ۱۷۹ میلیون ریال اعلام کرده بود.

   سود ۱۰۶۸ ریالی «والبر» برای هر سهم: 

گروه دارویی البرز در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ (به صورت حسابرسی شده)، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۶۸ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۶۷۱ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۵۹ درصدی برخوردار است. این شرکت بورسی، در صورت‌های مالی حسابرسی نشده، سود هر سهم را ۹۴۵ ریال اعلام کرده بود.

به گزارش سنا، گروه دارویی البرز با سرمایه ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

گروه دارویی البرز در دوره یاد شده، مبلغ ۵هزار و ۱۲۵ میلیارد و ۷۶۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۶۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۵۹ درصدی برخوردار است.

این شرکت سود انباشته پایان سال را با افزایش ۱۱۶ درصدی نسب به دوره مشابه گذشته، ۵هزار و ۳۵۷ میلیارد و ۳۴۵ میلیون ریال اعلام کرده است.

لازم به ذکر است در صورت مالی حسابرسی شده دوره مذکور نسبت به گزارش حسابرسی نشده گروه دارویی البرز، افزایش ۱۲۳ ریالی در سود هر سهم مشاهده می‌شود.

«والبر» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲هزار و ۴۸۱ میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۶۷۱ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

   سود «شصدف» کاهش یافت:  شرکت صنعتی دوده فام در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ (به صورت حسابرسی شده)، به ازای هر سهم خود ۲ هزار و ۷۷۸ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۳ هزار و ۸۵۷ ریال اعلام شده بود، از کاهش ۲۸ درصدی برخوردار است.

این شرکت فرابورسی، در صورت‌های مالی حسابرسی نشده، سود هر سهم را ۲۸۶۲ ریال اعلام کرده بود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت صنعتی دوده فام با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت صنعتی دوده فام در دوره یاد شده، مبلغ ۵۵۵ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲ هزار و ۷۷۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۲۸ درصدی برخوردار است.

لازم به ذکر است در صورت مالی حسابرسی شده دوره مذکور نسبت به گزارش حسابرسی نشده شرکت صنعتی دوده فام، کاهش ۸۴ ریالی در سود هر سهم مشاهده می‌شود.

«شصدف» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۷۷۱ میلیارد و ۳۶۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۳ هزار و ۸۵۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران