شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«ثشاهد» خریدار و فروشنده بود: شرکت شاهد در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، فروشنده و خریدار سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود ۹۱ میلیارد و ۸۸۴ میلیون ریال سود کسب کرد.

  «ثشاهد» خریدار و فروشنده بود:  شرکت شاهد در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، فروشنده و خریدار سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود ۹۱ میلیارد و ۸۸۴ میلیون ریال سود کسب کرد.

به گزارش سنا، شرکت شاهد با سرمایه ۴ هزار و ۶ میلیارد و ۶۳۲ میلیون ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت شاهد با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۸۹۶ میلیارد و ۴۸۸ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۱۱ هزار و ۵۲۴ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۳۶ میلیارد و ۷۲ میلیون ریال به یک هزار و ۹۳۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت شاهد نیز با افزایش ۹ هزار و ۹۲۶ میلیارد و ۸۶۵ میلیون ریال معادل ۲۱ هزار و ۴۵۱ میلیارد و ۴۰۵ میلیون ریال محاسبه شد.

 “ثشاهد “ تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۴۶ میلیارد و ۸۸۳ میلیون ریال به مبلغ ۱۳۸ میلیارد و ۷۶۷ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۹۱ میلیارد و ۸۸۴ میلیون ریال سود کسب کرد.

شرکت شاهد طی دوره یک ماهه منتهی به خرداد ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۸۲ میلیارد و ۹۵۵ میلیون ریال خریداری کرد.

  «ورفاه» در هر سهم خود به سود رسید: بانک رفاه کارگران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۱۴۴ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که زیان هر سهم ۴۶۲ ریال اعلام شده بود، از افزایش چشمگیری در شناسایی سود برخوردار است.

 بانک رفاه کارگران با سرمایه ثبت شده ۲۳ هزار و ۳۲۶ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۶ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

بانک رفاه کارگران در دوره یاد شده، مبلغ ۳ هزار و ۳۵۳ میلیارد ۸۸۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۴۴ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال، شناسایی سود داشته است.

لازم به ذکر است در صورت مالی حسابرسی شده دوره مذکور نسبت به گزارش حسابرسی نشده، کاهش ۷۱ ریالی در سود هر سهم شرکت مشاهده می‌شود. یادآوری می‌شود بانک رفاه کارگران در گزارش حسابرسی نشده دوره یاد شده، سود هر سهم را ۲۰۵ ریال و سود خالص را ۴ هزار و ۷۸۰ میلیارد و ۷۳۷ میلیون ریال اعلام کرده بود.

این شرکت، زیان انباشته پایان سال را با کاهش ۵۱ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، مبلغ ۸ هزار و ۶۵۵ میلیارد و ۵ میلیون ریال اعلام کرده است.

 “ورفاه “ در دوره ۶ ماهه نخست سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۱۰ هزار و ۷۸۸ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ ۴۶۲ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

  ارزش بازار «شستا» به یک هزار و ۳۸۶ میلیارد ریال رسید: ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، با افزایش ۳۳۳ هزار و ۱۰۸ میلیارد و ۷۰۴ میلیون ریال به یک هزار و ۳۸۶ بیلیون و ۷۵۸ میلیارد و ۱۴۲ میلیون ریال رسید.

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با سرمایه ۸۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۷۵ هزار و ۴۴۰ میلیارد و ۶۰۱ میلیون ریال و ارزش بازار معادل یک هزار و ۵۳ بیلیون و ۶۴۹ میلیارد و ۴۳۸ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۲ هزار و ۷۹۷ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال به ۷۸ هزار و ۲۳۷ میلیارد و ۷۱۱ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیز با افزایش ۳۳۳ هزار و ۱۰۸ میلیارد و ۷۰۴ میلیون ریال به یک هزار و ۳۸۶ بیلیون و ۷۵۸ میلیارد و ۱۴۲ میلیون ریال محاسبه شد.

 “شستا “ تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک هزار و ۲۹۸ میلیارد و ۱۴۱ میلیون ریال به مبلغ یک هزار و ۳۴۸ میلیارد و ۴۳۱ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۵۰ میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال سود کسب کرد .

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی طی دوره یک ماهه منتهی به خرداد ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۴ هزار و ۹۱ میلیارد و ۲۵۱ میلیون ریال خریداری کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران