شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سود هر سهم «وبملت» کاهشی شد: بانک ملت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ به ازای هر سهم خود ۵۰۲ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۲ هزار و ۵۷۱ ریال اعلام شده بود، از کاهش ۸۰ درصدی برخوردار است.

  سود هر سهم «وبملت» کاهشی شد:  بانک ملت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ به ازای هر سهم خود ۵۰۲ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۲ هزار و ۵۷۱ ریال اعلام شده بود، از کاهش ۸۰ درصدی برخوردار است.

به گزارش سنا، بانک ملت با سرمایه ۵۰ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بانک ملت در دوره یاد شده، مبلغ ۲۵ هزار و ۱۲۱ میلیارد و۶۷۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۵۰۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۸۰ درصدی برخوردار است.

این شرکت بورسی، سود انباشته پایان سال را با کاهش ۶۵ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، مبلغ ۳۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال اعلام کرده است.

 «وبملت» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۱۲۸ هزار و ۵۷۲ میلیارد و ۴۶۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ

 ۲ هزار و ۵۷۱ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین براساس این گزارش، بانک ملت در صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، سود هر سهم را با کاهش ۶۸ درصدی نسبت به سال گذشته، ۸۹۲ ریال و سود خالص را ۴۵ هزار و ۱۷۷ میلیارد و ۳۵۵ میلیون ریال اعلام کرده بود.

  تعیین سود ۱۵۰۰ ریالی هر سهم «شرانول»:  مجمع عمومی شرکت نفت ایرانول تقسیم مبلغ یک هزار و ۵۰۰ ریال سود خالص هر سهم و سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت نفت ایرانول برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ در روز شنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومی سالانه «ایرانول» برای دوره مالی ذکر شده به شرح زیر بوده است: 

استماع گزارش هیات‌مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیات‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌مدیره و تعیین پاداش هیات‌مدیره.

براساس گزارش منتشر شده در خصوص این جلسه، خلاصه تصمیمات مجمع عمومی شرکت نفت ایرانول عبارت است از: سود نقدی و سود خالص به ازای هر سهم به مبلغ یک هزار و ۵۰۰ ریال تصویب شد. همچنین سود خالص ۳ هزار و ۲۴۰ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع ۴۶ میلیارد و ۵۶۴ میلیون ریال اعلام شد.

  سود هر سهم «وصندوق» دو برابر شد: شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۳۲ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۵۰۶ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۰۴ درصدی برخوردار است. شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با سرمایه ۲۷ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دوره یاد شده، مبلغ ۲۷ هزار و ۸۵۷ میلیارد و۳۰۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۳۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد.

سود انباشته پایان دوره شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با افزایش ۷۷ درصدی نسبت به دوره گذشته، ۲۹ هزار و ۷۱۳ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال اعلام شد.

«وصندوق» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۱۳ هزار و ۶۵۳ میلیارد و ۴۷۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۵۰۶ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. همچنین براساس این گزارش، ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دوره یاد شده، با افزایش ۸۹ هزار و ۲۲۱ میلیارد و ۵۴۶ میلیون ریال به ۱۷۵ هزار و ۵۴۷ میلیارد و ۶۴ میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت نیز با افزایش یک هزار و ۳۶۹ میلیارد و ۵۴۶ میلیون ریال معادل ۱۹ هزار و ۹۲۵ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال محاسبه شد. «وصندوق» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۵ هزار و ۷۴۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال به مبلغ معادل 

۹ هزار و ۷۹۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت مبلغ ۳ هزار و ۷۹۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سود کسب کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۶ هزار و ۴۴۳ میلیارد و ۸۷۸ میلیون ریال خریداری کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران