شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سود هر سهم «ثپردیس» تغییری نداشت: شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس در دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۸۷ ریال کنار گذاشت

   سود هر سهم «ثپردیس» تغییری نداشت: شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس در دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۸۷ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۳۸ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۲۹ درصدی برخوردار است. همچنین نسبت به گزارش حسابرسی نشده این شرکت، تغییری مشاهده نمی‌شود. به گزارش سنا، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس با سرمایه یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس در دوره یاد شده، مبلغ ۱۲۲ میلیارد و ۳۱۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۸۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۲۹ درصدی برخوردار است. لازم به ذکر است در صورت مالی حسابرسی شده دوره مذکور نسبت به گزارش حسابرسی نشده، تغییری مشاهده نمی‌شود.  «ثپردیس» در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به شهریور ۹۸، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۵۳ میلیارد و ۲۲۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۳۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. همچنین براساس این گزارش، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس در صورت‌های مالی تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ سود هر سهم را با افزایش ۸۶ درصدی نسبت به سال گذشته، ۷۸ ریال و سود خالص را ۱۰۹ میلیارد و ۲۰۲ میلیون ریال اعلام کرده بود.

   «وتوصا» از واگذاری‌های خود به سود رسید: گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ فروشنده و خریدار سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود ۲۲۸ میلیارد و ۹۱۱ میلیون ریال سود کسب کرد. گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران با سرمایه ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹را حسابرسی نشده منتشر کرد. گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبشهت سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۴ هزار و ۸۲۹ میلیارد و ۷۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۲۱ هزار و ۷۶۸ میلیارد و ۹۴۱ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با کاهش ۴ میلیارد و ۵۴۲ میلیون ریال به ۴ هزار و ۸۲۵ میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال رسید. ارزش بازار گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران نیز با افزایش ۴ هزار و ۸۰۴ میلیارد و ۸۹۵ میلیون ریال معادل ۲۶ هزار و ۵۷۳ میلیارد و ۸۳۶ میلیون ریال محاسبه شد. «وتوصا» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۱۵۳ میلیارد و ۵۱۶ میلیون ریال به مبلغ ۳۸۲ میلیارد و ۴۲۷ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۲۲۸ میلیارد و ۹۱۱ میلیون ریال سود کسب کرد . گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران طی دوره یک ماهه منتهی به اردیبهشت ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۴۲ میلیارد و ۶۷۳ میلیون ریال خریداری کرد.

   مروری بر عملکرد ۱۲ ماهه «بمپنا»: شرکت تولید برق عسلویه مپنا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم یک هزار و ۱۱۸ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۸۴۳ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۳۳ درصدی برخوردار است. همچنین نسبت به گزارش حسابرسی نشده این شرکت، تغییری مشاهده نمی‌شود. شرکت تولید برق عسلویه مپنا با سرمایه ۷۲۸ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. شرکت تولید برق عسلویه مپنا در دوره یاد شده، مبلغ ۸۱۳ میلیارد و ۵۸۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۱۱۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۳۳ درصدی برخوردار است. لازم به ذکر است در صورت مالی حسابرسی شده دوره مذکور نسبت به گزارش حسابرسی نشده این شرکت، تغییری مشاهده نمی‌شود. «بمپنا» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۱۳ میلیارد و ۳۹۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۸۴۳ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

   «سیستم» ۱۲۶۵ ریال سود ساخت: شرکت همکاران سیستم در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم یک هزار و ۲۶۵ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۷۱۱ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۷۸ درصدی برخوردار است. همچنین نسبت به گزارش حسابرسی نشده این شرکت، تغییری مشاهده نمی‌شود. شرکت همکاران سیستم با سرمایه یک هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. شرکت همکاران سیستم در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و ۵۹۴ میلیارد و ۲۸۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۲۶۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۷۸ درصدی برخوردار است. لازم به ذکر است در صورت مالی حسابرسی شده دوره مذکور نسبت به گزارش حسابرسی نشده این شرکت، تغییری مشاهده نمی‌شود. «سیستم» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۸۹۵ میلیارد و ۶۱۶میلیون ریال سود خالص کسب کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران