شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ارزش بازار «ونیکی» افزایشی بود: ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹،

    ارزش بازار «ونیکی» افزایشی بود: ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، با افزایش ۷۸ هزار و ۲۵۹ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال به ۲۵۹ هزار و ۳۸ میلیارد و ۵۹۳ میلیون ریال رسید. به گزارش سنا، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران با سرمایه ۷ هزار میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹را حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران با انتشار عملکرد یک‌ماهه منتهی به ۳۱ اردیبشهت سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲۶ هزار و ۵۱۳ میلیارد و ۸۰۳ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۱۸۰ هزار و ۷۷۹ میلیارد و ۱۳ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش یک هزار و ۵۸۷ میلیارد و ۱۹۴ میلیون ریال به ۲۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد و ۹۹۷ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران نیز با افزایش ۷۸ هزار و ۲۵۹ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال معادل ۲۵۹ هزار و ۳۸ میلیارد و ۵۹۳ میلیون ریال محاسبه شد. «ونیکی» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۷۷۹ میلیارد و ۹۶۸ میلیون ریال به مبلغ ۲ هزار و ۱۶۳ میلیارد و ۶۵ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت یک هزار و ۳۸۳ میلیارد و ۹۷ میلیون ریال سود کسب کرد . شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران طی دوره یک ماهه منتهی به اردیبهشت ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲ هزار و ۳۶۷ میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال خریداری کرد.

    افزایش سود هر سهم «وبوعلی» چشمگیر بود:  شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۶۲۰ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۱۵۸ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۹۲۵ درصدی برخوردار است.شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی با سرمایه یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۳ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی در دوره یاد شده، مبلغ ۲ هزار و ۵۹۲ میلیارد ۲۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۶۲۰ ریال سود به ازای هر سهم به خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۹۲۵ درصدی برخوردار است. این شرکت بورسی، سود انباشته پایان سال را با افزایش ۴۳۷ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، مبلغ ۴ هزار و ۲۲۲ میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال اعلام کرده است. «وبوعلی» در دوره ۳ ماهه سال مالی منتهی به بهمن ۹۸، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲۵۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۱۵۸ ریال سود به ازای هر سهم به خود اختصاص داده بود. همچنین براساس این گزارش، ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی در دوره یاد شده، با افزایش ۶ هزار و ۳۰۶ میلیارد و ۹۱۲ میلیون ریال به ۱۳ هزار و ۵۷۰ میلیارد و ۴ میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت نیز با یک هزار و ۵۴۳ میلیارد و ۳۴ میلیون ریال معادل ۴ هزار و ۲۰۲ میلیارد و ۶۰۸ میلیون ریال محاسبه شد.«وبوعلی» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال به مبلغ معادل ۳ هزار و ۶۷ میلیارد و ۹۶۷ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت مبلغ ۲ هزار و ۲۱۷ میلیارد و ۸۲۷ میلیون ریال سود کسب کرد. شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲ هزار و ۳۰۶ میلیارد و ۳۶۲ میلیون ریال خریداری کرد.

    مروری بر عملکرد اردیبهشت ماه «وآوا»: ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری آوا نوین در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، با افزایش ۵۳۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال به ۲ هزار و ۶۱۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال رسید. شرکت سرمایه‌گذاری آوا نوین با سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹را حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت سرمایه‌گذاری آوا نوین با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبشهت سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۱۴۷ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۲ هزار و ۸۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۳۱۸ میلیارد و ۲۴۴ میلیون ریال به یک هزار و ۴۶۵ میلیارد و ۷۴۵ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری آوا نوین نیز با افزایش ۵۳۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال معادل ۲ هزار و ۶۱۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال محاسبه شد. «وآوا» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۶۶۸ میلیارد و ۹۳۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۷۰ میلیارد و ۹۵۶ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۳۰۲ میلیارد و ۲۳ میلیون ریال سود کسب کرد. شرکت سرمایه‌گذاری آوا نوین طی دوره یک ماهه منتهی به اردیبهشت ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۹۶۰ میلیارد و ۸۴۹ میلیون ریال خریداری کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران