شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ارزش بازار «سمگا» بیشتر شد: ارزش بازار گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در دوره یک‌ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸،

  ارزش بازار «سمگا» بیشتر شد:  ارزش بازار گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در دوره یک‌ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸، با افزایش ۲۳ میلیارد و ۳۶۱ میلیون ریال به ۳۹۴ میلیارد و ۹۳۲ میلیون ریال رسید.

به گزارش سنا، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران با سرمایه ۳ هزار میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۹۸ را حسابرسی نشده منتشر کرد.گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران با انتشار عملکرد یک‌ماهه منتهی به ۳۰ مهر سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک‌ماهه یاد‌شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام‌شده ۳۲۰ میلیارد و ۵۷۱ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۳۷۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.بهای تمام‌شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۵۰ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال به ۳۷۱ میلیارد و ۴۳۱ میلیون ریال رسید. ارزش بازار گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران نیز با افزایش ۲۳ میلیارد و ۶۳۲ میلیون ریال معادل

۳۹۴ میلیارد و ۹۳۲ میلیون ریال محاسبه شد.«سمگا» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۱۶۸ میلیارد و ۳۴۱ میلیون ریال به مبلغ ۲۳۳ میلیارد و ۴۲۸ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۵۵ میلیارد و ۸۷ میلیون ریال سود کسب کرد.گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران طی دوره یک ماهه منتهی به مهر ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده

۲۱۹ میلیارد و ۲۰۱ میلیون ریال خریداری کرد.

  «وبشهر» خریدار و فروشنده نبود: شرکت توسعه صنایع بهشهر در دوره یک‌ماهه منتهی به 30 مهر ماه 1398، خریدار و فروشنده سهام هیچ شرکت بورسی نبود. شرکت توسعه صنایع بهشهر با سرمایه 8 هزار و 250 میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک‌ماهه منتهی به 30 مهر 98 را حسابرسی نشده منتشر کرد.شرکت توسعه صنایع بهشهر با انتشار عملکرد یک‌ماهه منتهی به 30 مهر سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک‌ماهه یاد‌شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 7 هزار و 664 میلیارد و 109 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 29 هزار و 662 میلیارد و 627 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.بهای تمام‌شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت تغییری نکرد. درحالی که ارزش بازار شرکت توسعه صنایع بهشهر با کاهش 2 هزار و 981 میلیارد و 193 میلیون ریال معادل 26 هزار و 681 میلیارد و 434 میلیون ریال محاسبه شد.شرکت توسعه صنایع بهشهر در دوره یک‌ماهه منتهی به 30 مهر ماه 1398، خریدار و فروشنده سهام هیچ شرکت بورسی نبود.

  کسب ۲۲۸ میلیارد ریال سود واگذاری «ثمسکن»:  گروه سرمایه‌گذاری مسکن در دوره یک‌ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸، خریدار و فروشنده سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود ۲۲۸ میلیارد و ۷۶۵ میلیون ریال سود کسب کرد. گروه سرمایه‌گذاری مسکن با سرمایه ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۹۸ را حسابرسی نشده منتشر کرد.گروه سرمایه‌گذاری مسکن با انتشار عملکرد یک‌ماهه منتهی به ۳۰ مهر سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک‌ماهه یاد‌شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۳ هزار و ۸۳۵ میلیارد و ۹ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۱۱ هزار و ۱۲۲ میلیارد و ۳۳۹ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.بهای تمام‌شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۱۳۵ میلیارد و ۲۴۵ میلیون ریال به ۳ هزار و ۹۷۰ میلیارد و ۲۴۵ میلیون ریال رسید. در حالی که ارزش بازار گروه سرمایه‌گذاری مسکن با کاهش ۲۷۲ میلیارد و ۱۶۴ میلیون ریال معادل ۱۰ هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال محاسبه شد.

«ثمسکن» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام‌شده معادل ۱۳۲ میلیارد و ۵۷۲ میلیون ریال به مبلغ ۳۶۱ میلیارد و ۳۳۷ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۲۲۸ میلیارد و ۷۶۵ میلیون ریال سود کسب کرد .گروه سرمایه‌گذاری مسکن طی دوره یک‌ماهه منتهی به مهر ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام‌شده ۱۸۱ میلیارد و ۸۱۸ میلیون ریال خریداری کرد.

   ارزش بازار «وسبحان» افزایشی بود: ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری سبحان در دوره یک‌ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸، با افزایش ۱۰۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به یک هزار و ۶۵۸ میلیارد و ۱۴۶ میلیون ریال رسید.شرکت سرمایه‌گذاری سبحان با سرمایه یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۹۸ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری سبحان با انتشار عملکرد یک‌ماهه منتهی به ۳۰ مهر سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۳۳۴ میلیارد و ۵۵۹ میلیون ریال و ارزش بازار معادل یک هزار و ۵۵۱ میلیارد و ۳۳۶ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام‌شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۲۰۰ میلیارد و ۸۸۲ میلیون ریال به یک هزار و ۵۳۵ میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری سبحان نیز با افزایش ۱۰۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال معادل یک هزار و ۶۵۸ میلیارد و ۱۴۶ میلیون ریال محاسبه شد. «وسبحان» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۱۸۲ میلیارد و ۵۹۳ میلیون ریال به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۲۵۳ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۱۳۵ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال سود کسب کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران