شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 148234 | |

سود هر سهم «غبهنوش» ۱۱۵ ریال افزایش داشت: شرکت بهنوش ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷،

   سود هر سهم «غبهنوش» ۱۱۵ ریال افزایش داشت: شرکت بهنوش ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود ۳۴۸ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به صورت‌های مالی در گزارش حسابرسی نشده، افزایش ۱۱۵ ریالی را نشان می‌دهد. شرکت بهنوش ایران با سرمایه ۳۶۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. شرکت بهنوش ایران در دوره یاد شده، مبلغ ۱۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳۴۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۱۰۸ درصد افزایش داشته است. در گزارش حسابرسی شده شرکت بهنوش ایران نسبت به گزارش حسابرسی نشده، افزایش ۱۱۵ ریالی سود مشاهده می‌شود. با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت ۱۲۴ میلیارد و ۱۶۵ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد. «غبهنوش» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۰ میلیارد و ۱۰۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۱۶۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

   اختصاص ۴ هزار ریال سود هم سهم «پاکشو»:  گروه صنعتی پاکشو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود ۴ هزار و ۵۲ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ افزایش ۱۸۸ درصدی را نشان می‌دهد. گروه صنعتی پاکشو با سرمایه یک هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. گروه صنعتی پاکشو در دوره یاد شده، مبلغ ۴ هزار و ۵۲ میلیارد و ۱۳۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۴ هزار و ۵۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۱۸۸ درصد افزایش داشته است. با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد و ۱۴۵ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد. «پاکشو» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ یک هزار و ۴۰۸ میلیارد و ۳۱۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ یک هزار و ۴۰۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. گروه صنعتی پاکشو در صورت‌های مالی تلفیقی، سود هر سهم در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را مبلغ ۴ هزار و ۷۲۷ ریال و سود خالص را مبلغ ۴ هزار و ۹۱۱ میلیارد و ۹۶۲ میلیون ریال اعلام کرده است. لازم به ذکر است، در گزارش حسابرسی شده گروه صنعتی پاکشو سبت به گزارش حسابرسی نشده تغییری مشاهده نمی‌شود.

   سود هر سهم «دلقما» تغییر چندانی نداشت: شرکت دارویی و بهداشتی لقمان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود ۲۴۹ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به صورت‌های مالی در گزارش حسابرسی نشده، تنها ۲ ریال کاهش داشته است. شرکت دارویی و بهداشتی لقمان با سرمایه ثبت شده ۴۵۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. شرکت دارویی و بهداشتی لقمان در دوره یاد شده، مبلغ ۱۱۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲۴۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۱۴ درصد کاهش داشته است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران