شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 122917 | |

کسب 51میلیارد ریال سود واگذاری «وآتی»: شرکت گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (سرمایه‌گذاری آتیه دماوند) صورت وضعیت پرتفوی یک‌ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 97 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 4هزار و 500میلیارد

 کسب 51میلیارد ریال سود واگذاری «وآتی»: شرکت گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (سرمایه‌گذاری آتیه دماوند) صورت وضعیت پرتفوی یک‌ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 97 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 4هزار و 500میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این شرکت در دوره یک‌ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 97 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 180میلیارد و 882میلیون ریال و مبلغ 232میلیارد و 809میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل51 میلیارد و 927 میلیون ریال سود شناسایی کرد. همچنین این شرکت طی دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 68 میلیارد و 845میلیون ریال تحصیل کرد. بر این اساس، «وآتی» در ابتدای دوره یک‌ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 2هزار و 407میلیارد و 209میلیون ریال و ارزش بازار معادل 5هزار و 969میلیارد و 446 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. افزون بر این، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یاد شده معادل

77 میلیارد و 37میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره به مبلغ 2هزار و 330میلیارد و 172میلیون ریال رسید. ارزش بازار آن نیز طی دوره یاد شده با کاهش معادل 524میلیارد و 410میلیون ریالی معادل 5هزار و 445میلیارد و 36میلیون ریال محاسبه شد.

 انتشار پرتفوی یک‌ماهه «وخارزم»: شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 31 شهریورماه 97 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 12هزار و 500میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین شرکت در دوره یک‌ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 97 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک‌هزار و 383 میلیارد و 437میلیون ریال و مبلغ یک‌هزار و 409 میلیارد و 371میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 25میلیارد و 934میلیون ریال سود شناسایی کرد. این شرکت طی دوره یاد شده هیچ سهم بورسی را تحصیل نکرد. بر اساس این گزارش «وخارزم» در ابتدای دوره یک‌ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 8هزار و 488میلیارد و 448میلیون ریال و ارزش بازار معادل 12هزار و 357میلیارد و 33میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. همچنین بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یاد شده معادل 33 میلیارد و 977میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره به مبلغ 8هزار و 454میلیارد و 471میلیون ریال رسید. ارزش بازار آن نیز طی دوره یاد شده با کاهش معادل 353میلیارد و 416میلیون ریالی معادل 12هزار و 3میلیارد و 617میلیون ریال محاسبه شد.

 انتشار عملکرد 12ماهه «ولساپا »: شرکت لیزینگ رایان سایپا اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه ثبت شده معادل 4هزار و 520میلیون ریال (سرمایه ثبت نشده 4هزار و 520میلیون ریال) منتشر کرد. افزون بر این شرکت با انتشار عملکرد 12ماهه سال مالی 96 معادل یک‌هزار و 511میلیارد و 742میلیون ریال سود خالص پس از کسر مالیات کسب کرد و بر این اساس مبلغ 167ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 49درصد کاهش داشت. همچنین «ولساپا» در سال مالی 95 به ازای هر سهم 327ریال سود محقق کرده بود. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 2هزار و 360میلیارد و 848میلیون ریال سود انباشته پایان دوره مالی در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 رشد عملکرد سیمان «سخاش»: سیمان خاش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 125میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین سیمان خاش با انتشار عملکرد 12ماهه سال مالی 96 خود اعلام کرد در دوره 12ماهه یاد شده مبلغ 180میلیارد و 877میلیون ریال سود سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 447ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 9درصد افزایش داشت. بر این اساس «سخاش» در دوره 12ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ یک هزار و 322ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود خالص به سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ 283 میلیارد و 706میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 انتشار صورت‌های مالی «سمازن»: سیمان مازندران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 3ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 411میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس شرکت با انتشار عملکرد 3ماهه سال مالی 97 خود اعلام کرد در دوره 3ماهه یاد شده مبلغ

45 میلیارد و 812میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 37ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 71درصد کاهش داشت. «سمازن» در دوره 3ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 127ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود خالص دوره به سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ 249میلیارد و 819میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 افزایش 54درصدی عملکرد «سخوز»: شرکت سیمان خوزستان اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 650میلیارد ریال منتشر کرد. افزون بر این شرکت در سال مالی 96 مبلغ 273میلیارد و 771 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 421ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 54 درصد افزایش داشت. همچنین «سخوز» در سال مالی 95 مبلغ 274ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. علاوه بر این به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 587میلیارد و 207میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران