شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 122197 | |

شکر در صدر تولید و فروش صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان: شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان با سرمایه ثبت شده 50 هزار میلیون ریال گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به پایان فروردین امسال را منتشر کرد.

 شکر در صدر تولید و فروش صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان: شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان با سرمایه ثبت شده 50 هزار میلیون ریال گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به پایان فروردین امسال را منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت در ماهی که گذشت هیچ تولید محصولی نداشت اما مبلغ فروش این شرکت در ماه گذشته 30 میلیارد و 973میلیون ریال اعلام شده است. این در حالی است که، قشرین در فروردین ماه یک هزار و 178 تن شکر و 31 تن ملاس به فروش رساند. در سویی دیگر، این شرکت اعلام کرده است از ابتدای سال مالی (پایان شهریور 96) تا پایان فروردین ماه 97 بیش از 67هزار و 969 تن انواع محصول تولید کرده که شکر با تولید بیش از 32 هزار تن در صدر تولیدات آن قرار گرفته است. همچنین مبلغ فروش این شرکت در 7 ماهه سال مالی منتهی به پایان شهریور 97، 896 میلیارد و 182 میلیون ریال اعلام شده است.

 انتشار صورت‌های مالی «سمازن»: سیمان مازندران اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 411 میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت با انتشار عملکرد سه ماهه سال مالی 97 خود اعلام کرد در دوره سه ماهه یاد شده مبلغ 45میلیارد و 812 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 37 ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 71درصد کاهش داشت. «سمازن» در دوره سه ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 127ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود خالص دوره به سود انباشته ابتدای سال درنهایت مبلغ 249 میلیارد و 819 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 نگاهی به صورت‌های مالی «ثامان»: شرکت سامان گستر اصفهان در دوره 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 مبلغ 30 ریال زیان به‌ازای هر سهم کنار گذاشت. شرکت سامان گستر اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 221 هزار و 941 میلیون ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت با انتشار عملکرد 6 ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 6 میلیارد و 715 میلیون ریال زیان خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 30 ریال زیان به‌ازای هر سهم محقق کرد. همچنین، این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 50ریال سود شناسایی کرده بود. «ثامان» در پایان سال مالی گذشته به‌ازای هر سهم 162 ریال سود محقق کرد. با افزوده شدن سود انباشته ابتدای سال به زیان خالص دوره درنهایت مبلغ 179 میلیارد و 702میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 افزایش سود انباشته حفاری شمال: شرکت حفاری شمال اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 9ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 2 هزار و 605 میلیارد و 405میلیون ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت با انتشار عملکرد 9 ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 487 میلیارد و 880 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 187 ریال سود به‌ازای هر سهم محقق کرد. در سویی دیگر، این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 283 ریال سود شناسایی کرده بود. همچنین این شرکت در پایان دوره سال مالی قبل به‌ازای هر سهم 314 ریال سود محقق کرد. با افزوده شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره درنهایت مبلغ یک هزار و 784 میلیارد و 481میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23درصد افزایش یافت.

 انتشار گزارش «مرقام»: شرکت ایران ارقام اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 500هزار میلیون ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت با انتشار عملکرد 6 ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 15 میلیارد و 20 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 30ریال سود به‌ازای هر سهم محقق کرد. این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 26ریال زیان شناسایی کرده بود. «مرقام» در پایان سال مالی گذشته به‌ازای هر سهم 213 ریال زیان محقق کرد. با افزوده شدن زیان انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره درنهایت مبلغ 117 میلیارد و 82 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد. بر این اساس، «مرقام» در پایان این گزارش تاکید کرده است سود انباشته ابتدای دوره مربوط به ابطال و صدور مجدد یک صورت‌حساب در سال1394 است.

 افزایش سود «خفنارو»: شرکت مهندسی صنعتی روان فن‌آور اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 6ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 100 هزار میلیون ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار عملکرد 6ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 5 میلیارد و 398میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 54 ریال سود به‌ازای هر سهم محقق کرد. این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 22ریال سود شناسایی کرده بود. «خفناور» در پایان سال مالی گذشته به‌ازای هر سهم 95 ریال سود محقق کرد. افزون بر این، با افزوده شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره درنهایت مبلغ 21میلیارد و 337 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 انتشار عملکرد یک‌ساله حمل و نقل توکا: شرکت حمل و نقل توکا اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه ثبت شده معادل 330میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت با انتشار عملکرد 12 ماهه سال مالی 96 خود اعلام کرد در دوره 12 ماهه یاد شده مبلغ 24 میلیارد و 908میلیون ریال سود سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 48 ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 48درصد کاهش داشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران