شماره امروز: ۵۴۷

| | |

افزایش 79درصدی عملکرد «ختراک»: شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 213میلیارد ریال منتشر کرد.

 افزایش 79درصدی عملکرد «ختراک»: شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 213میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت انتشار عملکرد 12ماهه سال مالی گذشته خود را اعلام کرد که در سال مالی 96 مبلغ 27میلیارد و 501 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 129ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 79درصد افزایش داشت. افزون بر این «ختراک» در سال مالی 95 مبلغ 72ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. همچنین به سود خالص دوره سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ 68 میلیارد و 127میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 تحقق سود هر سهم داروسازی ابوریحان: شرکت داروسازی ابوریحان اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 288میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این شرکت انتشار عملکرد 12ماهه سال مالی گذشته خود اعلام کرد در سال مالی 96 مبلغ 374میلیارد و 853 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و 302ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 51 درصد کاهش داشت. در سویی دیگر «دابور» در سال مالی 95 مبلغ دو هزار و 652 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. همچنین به سود خالص دوره سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ 411میلیارد و 808 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 نگاهی بر عملکرد یک ساله تولید مواد اولیه داروپخش: شرکت تولید مواد اولیه داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 360میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین شرکت با انتشار عملکرد 12ماهه سال مالی گذشته خود اعلام کرد در سال مالی 96 مبلغ 303میلیارد و 237میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 842 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 25درصد کاهش داشت. افزون بر این «دتما» در سال مالی 95 مبلغ یک هزار و 121ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. در سویی دیگر به سود خالص دوره سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ 477میلیارد و 430میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 افزایش 54 درصدی عملکرد «سخوز»: شرکت سیمان خوزستان اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 650 میلیارد ریال منتشر کرد. افزون بر این شرکت در سال مالی 96 مبلغ 273میلیارد و 771میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 421ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 54 درصد افزایش داشت. همچنین «سخوز» در سال مالی 95 مبلغ 274ریال سود به ازای هر اختصاص داده بود. علاوه بر این به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 587 میلیارد و 207میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 دلایل افزایش عملکرد قند اصفهان: شرکت قند اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 195میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین شرکت در سال مالی 96 مبلغ 295میلیارد و 525 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و 516 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 71درصد افزایش داشت. افزون بر این «قصفها» در سال مالی 95 مبلغ 889 ریال سود به ازای هر اختصاص داده بود. در سویی دیگر به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 298میلیارد و 237میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد. این شرکت دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به 29 اسفند ماه 96(حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی را به شرح زیر منتشر کرد. بر این اساس علت اصلی افزایش سود خالص نسبت به گزارش قبلی مربوط به طبقه‌بندی اقلام مندرج از سرفصل بهای تمام شده به سرفصل سایر هزینه‌های عملیاتی و مالیات بر درآمد است. این درحالی است که مبلغ 17میلیارد و 685 میلیون ریال از مبلغ مندرج در مالیات بر درآمد سال جاری نیز مربوط به سنوات گذشته است.

 انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده «سبهان»: شرکت سیمان بهبهان اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل

55 میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس شرکت در سال مالی 96 مبلغ 130میلیارد و 760میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ دو هزار و 377ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 3درصد کاهش داشت. همچنین «سبهان» در سال مالی 95 مبلغ دو هزار و 440ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. علاوه بر این به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 301میلیارد و 35میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران