شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 121543 | |

بررسی عملکرد سه ماهه نخست فرآورده‌های نسوز پارس: شرکت فرآورده‌های نسوز پارس صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک‌صد میلیارد ریال منتشر کرد.

 بررسی عملکرد سه ماهه نخست فرآورده‌های نسوز پارس: شرکت فرآورده‌های نسوز پارس صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک‌صد میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت فرآورده‌های نسوز پارس در سه ماهه نخست سال مالی 97 مبلغ دو میلیارد و 23 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 20 ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 43درصد افزایش داشت. این درحالی است که «کفپارس» در سال مالی 95 مبلغ 14ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داده بود.

 نگاهی بر عملکرد یک ساله «غشصفا»: شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 200 میلیارد ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت در سال مالی 96 مبلغ 107 میلیارد و 540میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 538 ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 27درصد کاهش داشت. بر این اساس، «غشصفا» در سال مالی 95 مبلغ 738 ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داده بود. همچنین، به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد.

 نگاهی بر عملکرد 6 ماهه شاهد: شرکت شاهد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 6ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 33 هزار و 500 میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت با انتشار عملکرد 6 ماهه نخست سال مالی 97 خود اعلام کرد در نیمه نخست سال مالی جاری مبلغ 159 میلیارد و 220 میلیون ریال سود سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 59 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 392درصد افزایش داشت. علاوه بر این، «ثشاهد» در دوره 6 ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 12 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود خالص به سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ یک هزار و 418 میلیارد و 684میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 رشد عملکرد سیمان «سخاش»: سیمان خاش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 125 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، سیمان خاش با انتشار عملکرد 12 ماهه سال مالی 96 خود اعلام کرد در دوره 12 ماهه یاد شده مبلغ 180 میلیارد و 877 میلیون ریال سود سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 447 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 9 درصد افزایش داشت. بر این اساس، «سخاش» در دوره 12 ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ یک هزار و 322 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود خالص به سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ 283 میلیارد و 706 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 انتشار صورت‌های مالی «سمازن»: سیمان مازندران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 411 میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت با انتشار عملکرد سه ماهه سال مالی 97 خود اعلام کرد در دوره سه ماهه یاد شده مبلغ 45 میلیارد و 812 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 37 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 71 درصد کاهش داشت. «سمازن» در دوره سه ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 127 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود خالص دوره به سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ 249 میلیارد و 819 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران